คปภ. มอบรางวัลประกันภัยดีเด่นครบวงจร Prime Minister’s Insurance Awards ประจำปี 2563

161

ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (เลขาธิการ คปภ.) เปิดเผยว่า อุตสาหกรรมประกันภัยไทย ได้เผชิญกับความเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงรูปแบบใหม่  ที่แตกต่างไปจากเดิม โดยเห็นได้จากระบบเศรษฐกิจโลกได้เข้าสู่บริบทการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่ (New Normal) นอกจากนี้ ยังเผชิญกับปัจจัยการเปลี่ยนแปลงอื่นที่สำคัญ อาทิ การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรของไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อม และการพัฒนาของเทคโนโลยีและนวัตกรรมแบบก้าวหน้า ประกอบกับเมื่อต้นปีที่ผ่านมา โลกต้องเผชิญกับการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมในวงกว้าง 

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการยกย่องบริษัทประกันภัยที่มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ มีฐานะการเงินมั่นคง รวมทั้งดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม ให้เป็นแบบอย่างที่ดี และก่อให้เกิดแรงจูงใจให้บริษัทประกันภัยแข่งขันกันพัฒนาการบริหารจัดการและคุณภาพการให้บริการให้เป็นที่เชื่อมั่นของประชาชน สามารถขยายบทบาทการมีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม และยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนได้มากขึ้น รวมทั้งครอบคลุมผู้ที่เกี่ยวข้องและมีบทบาทที่สำคัญทั้งหมด ได้แก่ ตัวแทนประกันภัย และนายหน้าประกันภัยนิติบุคคล ซึ่งเป็นผู้ที่มีส่วนสำคัญในการให้บริการที่มีคุณภาพแก่ประชาชนผู้เอาประกันภัย อันเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดี และส่งผลดีต่อการเจริญเติบโตของธุรกิจประกันภัย สำนักงาน คปภจึงได้จัดงานมอบรางวัลประกันภัยดีเด่นครบวงจร Prime Minister’s Insurance Awards ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2563  โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว กรุงเทพฯ โดยปีนี้ได้รับเกียรติจากนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานมอบรางวัลประกันภัยดีเด่นครบวงจร Prime Minister’s Insurance Awards ประจำปี 2563 ซึ่งเป็นรางวัลเกียรติยศที่พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี อนุญาตให้ใช้ลายมือชื่อสลักลงบนโล่เกียรติยศเพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณ และเชิดชูเกียรติองค์กร หน่วยงาน สถาบัน บุคคลหรือกลุ่มบุคคลตัวอย่างดีเด่นในด้านการเป็นผู้ประกอบการ การประกอบวิชาชีพ การให้บริการด้านการประกันภัย 

Namseng Insurance

โดยแบ่งรางวัลออกเป็น 11 ประเภท จำนวน 52 รางวัล อาทิ รางวัลบริษัทประกันภัยที่มีการบริหารงานดีเด่น ประจำปี 2562 จำนวน 1 รางวัล ได้แก่ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชนได้รับรางวัลเกียรติยศบริษัทประกันชีวิตที่มีการบริหารงานดีเด่น ประจำปี 2562  รางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสำนักงาน คปภและระบบประกันภัย ประจำปี 2562 จำนวน 3 รางวัล ได้แก่ นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก นางวันเพ็ญ มังศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี และนายวิทยา แจ่มกระจ่าง ประธานสมาพันธ์ชมรมคุ้มครองผู้บริโภคกรุงเทพมหานคร เป็นต้น

ในโอกาสนี้ นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ให้เกียรติกล่าวแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลและปาฐกถาพิเศษ โดยกล่าวในตอนหนึ่งว่า ขอชื่นชมคณะกรรมการ คปภผู้บริหาร บุคคลากรสำนักงาน คปภและภาคธุรกิจประกันภัย ตลอดจนผู้ที่มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์คุณประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ และยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชน ซึ่งนับเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาระบบเศรษฐกิจและสังคมให้เติบโตอย่างยั่งยืน แม้ต้องเผชิญกับความท้าทายมากมาย ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงและความผันผวนอย่างต่อเนื่อง เศรษฐกิจที่ชะลอตัวในเป็นวงกว้าง อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนที่ลดต่ำลงอย่างต่อเนื่อง การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) ก็เป็นอีกความท้าทายที่มีผลกระทบกับทุกภาคส่วน ก่อให้เกิดความสูญเสียมูลค่ามหาศาล รวมถึงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่นำพาเราไปสู่วิถีปกติแบบใหม่ ที่เรียกว่า New normal  นับเป็นอีกความท้าทายสำคัญที่ส่งผลต่อเศรษฐกิจในระยะยาวมาตรการช่วยเหลือและเยียวยาของภาครัฐที่ผ่านมา เป็นการลดผลกระทบในทันที แต่การพัฒนาให้ระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศให้มีความเข้มแข็ง และลดความเหลื่อมล้ำอย่างยั่งยืน คือ โจทย์สำคัญที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกัน ซึ่งในจุดนี้เองธุรกิจประกันภัยถือเป็นภาคส่วนหนึ่งที่มีความสำคัญอย่างมาก และเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารความเสี่ยงที่ช่วยสร้างหลักประกันความมั่นคง รวมถึงมีส่วนช่วยแบ่งเบาภาระของรัฐ สามารถเป็น Financial Backup ให้กับประเทศ และช่วยบรรเทาความทุกข์ยากและสร้างความเข้มแข็งให้กับประเทศได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคเกษตรกรรรมที่ผ่านการประกันภัยข้าวนาปีและการประกันภัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ การยกระดับการประกันสุขภาพเพื่อให้ประชาชนสามารถรับมือกับค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพที่เพิ่มขึ้น การออกผลิตภัณฑ์ประกันภัย COVID-19 และการออกกฎระเบียบส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี อาทิ การเสนอขายแบบ Digital Face to Face การประกันภัยยังมีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนนโยบายภาครัฐเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ทั้งการพัฒนากรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศไทย และการเชื่อมโยงระหว่างโครงการระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC โดยนำการประกันภัยไปบริหารความเสี่ยงของภาครัฐ และการลงทุนในสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับโครงการลงทุนขนาดใหญ่และโครงสร้างพื้นฐาน 

นอกจากนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้ฝากโจทย์ที่สำคัญให้สำนักงาน คปภและภาคธุรกิจประกันภัยบูรณาการความร่วมมือกัน เพื่อนำระบบประกันภัยรองรับมาตรการสำคัญของรัฐบาล อาทิ การขยายผลการประกันภัยพืชผล เพื่อให้ครอบคลุมพืชชนิดอื่น  ให้กับเกษตรกรของประเทศ การยกระดับการประกันสุขภาพ ให้เข้ามาต่อยอดระบบสวัสดิการในปัจจุบัน เพื่อให้การประกันสุขภาพมีบทบาทในการดำเนินชีวิตของประชาชนทุกกลุ่ม โดยเฉพาะอย่างยิ่งประชาชนระดับฐานราก การกำกับดูแลให้มีการจัดทำประกันภัยรถ เพื่อมิให้เกิดผลกระทบต่อผู้ที่ได้รับความเสียหายอันเกิดจากอุบัติเหตุ รวมถึงการนำระบบประกันภัยเข้าไปสนับสนุนระบบโลจิสติกส์ และโครงการรถไฟความเร็วสูงไทยจีน โครงการรถไฟความเร็วสูงพื้นที่ EEC เชื่อม 3 สนามบิน รวมถึงโครงการรถไฟทางคู่ทั่วประเทศ ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับการขนส่งสินค้าและการเดินทางของประชาชน การเปิดช่องทางการขายสำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติตามโครงการ Travel Bubble ทางออนไลน์ เช่น ผ่านทางแอปพลิเคชัน ซึ่งจะเป็นโอกาสในการเสนอขายผลิตภัณฑ์ประกันภัยได้เพิ่มขึ้น อีกเรื่องที่สำคัญคือ การส่งเสริมการประกันภัยสำหรับคนทำงานทั้งในส่วนของภาครัฐและภาคแรงงาน รวมถึงประชาชนทั่วไปที่เป็นแรงงานนอกระบบ ให้สามารถใช้การประกันภัยเครื่องมือในการออมเงินเพื่อการเกษียณอายุ รองรับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ซึ่งจะทำให้ประชาชนมีความมั่นคงและคุณภาพชีวิตที่ดี

AIA Health Happy