กรุงศรี จับมือ สพฐ. และ กสศ. สร้างพื้นฐานการเงินเด็กประถม สู่การสร้างอนาคตที่ยั่งยืน

180

หากพูดถึงระบบการศึกษาของไทย การเรียนในทุกวิชาก็เพื่อให้เราได้มีความรู้ มีทักษะเพื่อไปประกอบอาชีพ  เป็นครู เป็นหมอ เป็นนักธุรกิจ นักบัญชี  สถาปนิก  นักกฎหมาย หรืออาชีพต่างๆ นานา  แต่น่าแปลกใจว่า เมื่อเรียนจบไปประกอบอาชีพ มีรายได้ มีเงินเดือน  กลับไม่มีวิชาไหนในห้องเรียนที่สอนให้เราวางแผนการเงิน เพื่อให้เราสามารถใช้ชีวิตไปจนถึงวันสุดท้าย

หนึ่งในปัญหาใหญ่ทางเศรษฐกิจของประเทศไทยในเวลานี้ คือหนี้ครัวเรือนไทย ที่ขยายตัวสูงขึ้นทุกปี  คนไทยมีภาระหนี้สูงขึ้น เป็นหนี้ตั้งแต่อายุน้อยลง  เป็นหนี้นานตั้งแต่เริ่มต้นทำงานจนถึงเกษียณ  และมีหนี้จนแก่ ทั้งหมดเกิดขึ้นเพราะคนไทยไม่เคยเรียนรู้วิชาวางแผนทางการเงิน

ไทยสมุทรประกันชีวิต 63

กรุงศรี (ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)) สถาบันการเงินชั้นนำของเมืองไทยมองเห็นปัญหานี้อย่างชัดเจน โดยหนึ่งในกิจกรรมซีเอสอาร์ ที่คืนกลับให้กับสังคม ที่ดำเนินการต่อเนื่องมาถึง 5 ปี คือการให้ความรู้ทางด้านการเงิน การออม การใช้จ่ายอย่างชาญฉลาดและการสร้างวินัยทางการเงิน โดยอาสาสมัครกรุงศรี ผ่านกิจกรรม ให้กับนักเรียนในระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6  รวมแล้วกว่า 21,000 คน  จาก 402 โรงเรียนในประเทศไทย และอีก 2 โรงเรียนใน สปป.ลาว ปลูกฝังให้เยาวชนเหล่านี้เรียนรู้การวางแผนการเงิน นำไปสู่การดำเนินชีวิตที่เป็นสุขในอนาคต

ในปีนี้ ด้วยสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 ที่ทำให้การจัดกิจกรรมลงพื้นที่ไม่สามารถดำเนินการได้ กรุงศรี จึงได้ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) เปิดตัวสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชันเรื่องความรู้ด้านการเงิน เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและวินัยด้านการเงินให้แก่นักเรียนชั้นประถม ในโรงเรียนภายใต้สังกัด สพฐ.และ กสศ.กว่า 28,000 แห่งทั่วประเทศ

โดยสื่อการเรียนการสอนโครงการกรุงศรีรอบรู้เรื่องเงินชุด “เรื่องเงินเรียนง่าย ห่างไกลโควิด-19” ได้รับการพัฒนาบนแพลตฟอร์มออนไลน์รูปแบบแอนิเมชันที่สนุก เข้าใจง่าย และเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย มีเนื้อหาหลัก 4 ตอน คือ คิดก่อนซื้อ ขยันหมั่นออม บันทึกรายรับ-รายจ่าย และเปลี่ยนขยะให้เป็นประโยชน์ ที่ให้ความรู้ด้านการเงินสำหรับเยาวชน และตอนพิเศษซึ่งมีเนื้อหาที่ช่วยสร้างความรู้ความเข้าใจในวิถีชีวิตรูปแบบใหม่ยุคนิวนอร์มอลซึ่งรวมถึงการปฎิบัติตนตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 

เซอิจิโระ อาคิตะ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า โครงการกรุงศรีรอบรู้เรื่องเงินถือเป็นหนึ่งในพันธกิจหลักของกิจกรรมเพื่อสังคมของกรุงศรี ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงบทบาทสำคัญของสถาบันการเงินในการมีส่วนร่วมพัฒนาสังคมของประเทศ นอกเหนือจากหน้าที่หลักในการพัฒนาเศรษฐกิจผ่านการสนับสนุนแหล่งเงินทุนและให้บริการด้านการเงินแก่ลูกค้าทุกกลุ่มทั้งในภาคธุรกิจและรายย่อย สะท้อนความมุ่งมั่นในการร่วมสร้างความเติบโตอย่างยั่งยืนทั้งในภาคเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม และความร่วมมือในครั้งนี้ก็เป็นการตอกย้ำพันธกิจของธนาคารในด้านความยั่งยืน ที่ให้ความสำคัญครอบคลุมทั้งมิติด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environment, Social and Governance: ESG) ซึ่งได้รับการผนวกเข้าสู่การดำเนินงานของกรุงศรี และสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ

“การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนรูปแบบแอนิเมชันออนไลน์ชุด “เรื่องเงินเรียนง่าย ห่างไกลโควิด-19” ได้รับความร่วมมือและสนับสนุนอย่างดียิ่งจาก สพฐ. และ กสศ. สะท้อนให้เห็นถึงความร่วมมือที่แข็งแกร่งของธนาคารกับองค์กรของภาครัฐทั้งสองแห่งในการปลูกต้นกล้าความรู้ทางการเงินแก่เยาวชนทุกกลุ่มให้ได้เข้าถึงความรู้พื้นฐานและสร้างวินัยทางการเงิน นับเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันด้านการเงินให้แก่เยาวชน และลดปัญหาทางการเงินและหนี้ครัวเรือนที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งถือว่าเป็นปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืนและมั่นคง”

ด้าน สนิท แย้มเกษร รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวว่า  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีหน้าที่ให้การศึกษาขั้นพื้นฐาน และดูแลทรัพยากรที่มีค่าของประเทศ นั่นก็คือ เด็กและเยาวชน ซึ่งจะเติบโตเป็นอนาคตของชาติในวันข้างหน้า การปลูกฝังวิธีคิดและวิเคราะห์ด้านการเงินจึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง เพราะจะทำให้เด็กและเยาวชนรู้จักบริหารจัดการเงินได้อย่างถูกวิธี นำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ทั้งนี้ สพฐ. จะนำวีดีทัศน์ที่ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สนับสนุนนี้ ไปประชาสัมพันธ์ ให้แก่โรงเรียนและนักเรียนในสังกัด สพฐ. ได้รับรู้ พร้อมนำไปบูรณาการกับกิจกรรมสหกรณ์ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่รณรงค์ให้เด็กรู้จักการออมผ่านกระบวนการสหกรณ์ ดำเนินการโดย สำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน สพฐ. เพื่อต่อยอดนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่โรงเรียน นักเรียนและครอบครัว  โดยจะมีการนำเสนอผ่านสื่อของ สพฐ. ทั้งช่องรายการโทรทัศน์ของ สพฐ.  สื่อสังคมออนไลน์ เฟสบุ๊ก และยูทูป  และจะมีการติดตามผล เพื่อประเมินผลทางการศึกษา เป็นแนวทางในการพัฒนาสื่อการสอนนี้ต่อไป

ขณะที่ ดร.ไกรยส ภัทราวาท รองผู้จัดการกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)กล่าวว่า ตนมีความยินดีที่ธนาคารกรุงศรีอยุธยา และ สพฐ. ที่ได้ร่วมสร้างสื่อเสริมการเรียนการสอนในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชันเรื่องความรู้ด้านการเงิน เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและวินัยด้านการเงินให้แก่นักเรียนชั้นประถมในโรงเรียนทั่วประเทศซึ่งอาจมีทักษะความรู้ด้านการเงินไม่เพียงพอ โดยเฉพาะครอบครัวของนักเรียนยากจนพิเศษ หากส่งเสริมให้คนกลุ่มนี้มีทักษะความรู้ทางการเงินจะสามารถวางแผนและบริหารจัดการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งในด้านการใช้จ่ายและการเก็บออม และจะเป็นภูมิคุ้มกันทางการเงินที่สำคัญเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองและครอบครัว ทำให้สามารถก้าวออกจากกับดักความยากจนข้ามชั่วคนได้ตั้งแต่เด็ก”

“การตัดสินใจทางการเงิน มีความสำคัญไม่แพ้การตัดสินใจในการศึกษา  เพื่อวันข้างหน้าจะได้มีเงิน มีทรัพย์สิน ที่เลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้  ซึ่งการออมเงินเป็นทักษะทางการเงินที่สามารถปลูกฝังได้ตั้งแต่วัยเด็ก และสื่อการเรียนการสอนที่ทำขึ้นนับว่าเป็นประโยชน์กับเด็กๆทุกคน หรือแม้แต่ผู้ใหญ่ที่ต้องการออมเงินยังสามารถเรียนรู้ผ่านการชมวิดีโอชุดนี้ได้เช่นกัน”

ดร.ไกรยศ กล่าวว่า กสศ.จะนำสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชันนี้ ไปใช้กับเครือข่ายโรงเรียนของ กสศ.ทั่วประเทศ  และจะใช้ LINE กลุ่ม ที่มีคุณครูทั่วประเทศ 2-3 แสนคน ซึ่งมีการลงพื้นที่เยี่ยมเด็กนักเรียนในช่วงโควิด-19 นำไปถ่ายทอดให้กับนักเรียนอีกด้วย

AIA สู้ทุกระยะโรคร้าย