อสมท เลื่อนประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

101

บมจ. อสมท ประกาศเลื่อนประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 จากเดิมวันที่ 21 เมษายน 2563 ออกไปอย่างไม่มีกำหนด จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19  จะคลี่คลาย

AIA สู้ทุกระยะโรคร้าย

คณะกรรมการ บมจ. อสมท พิจารณาสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ที่ขยายวงกว้างขึ้นและมีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับการที่รัฐบาลขอความร่วมมือให้หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจและเอกชน พิจารณาความจำเป็นในการจัดกิจกรรมที่มีลักษณะของการรวมกลุ่มคนเป็นจำนวนมาก รวมทั้งการปิดสถานที่ซึ่งรวมถึงสถานที่ให้บริการห้องประชุม เป็นการชั่วคราวจนถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 ซึ่งถึงแม้จะได้มีการวางมาตรการต่างๆ อย่างเต็มที่ ในการลดความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดการแพร่ระบาดกระจายไปสู่บุคคลทั่วไปก็ตาม แต่เมื่อพิจารณาถึงความปลอดภัยของผู้ถือหุ้นและผู้เกี่ยวข้องตามที่ฝ่ายบริหาร บมจ. อสมท นำเสนอแล้ว จึงมีมติอนุมัติ ดังนี้

  1. เลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บมจ. อสมท ประจำปี 2563 จากวันอังคารที่ 21 เมษายน 2563  เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมออดิทอเรียม ซี อาเซียน ชั้น 10 อาคารซีดับเบิลยู ทาวเวอร์ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ออกไปจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  หรือโรคโควิด 19 จะคลี่คลาย จึงจะกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บมจ. อสมท ประจำปี 2563 ใหม่ โดยให้ยกเลิก ดังนี้

                 1.1 กำหนดการประชุมและระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บมจ. อสมท ประจำปี 2563 วันอังคารที่ 21 เมษายน 2563

  1.2 วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บมจ. อสมท ประจำปี 2563 วันที่ 11 มีนาคม 2563

  ทั้งนี้ การเลื่อนประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บมจ. อสมท ประจำปี 2563 จะไม่กระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

362Degree.com