“อาคเนย์” สืบสานมรดกแห่งแผ่นดิน เปิดตัวหนังสือ “แบบสำรวจรังวัดสถาปัตยกรรมวัดอรุณราชวราราม” เล่ม 4

215

อาคเนย์ กลุ่มธุรกิจประกันและการเงิน หนึ่งในกลุ่มธุรกิจหลักภายใต้บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) สืบสานมรดกวัฒนธรรม เปิดตัวหนังสือ “แบบสำรวจรังวัดสถาปัตยกรรม วัดอรุณราชวราราม” ซึ่งเป็นหนังสือลำดับที่ 4 ในชุด“อัศจรรย์วัดอรุณ” มีเนื้อหาเกี่ยวกับการสำรวจรังวัด และเขียนแบบรังวัดทางสถาปัตยกรรมของวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร เป็น “พุทธสถาปัตยกรรมไทย” ชิ้นสำคัญที่สะท้อนถึงแนวคิดในการสร้างสรรค์สุนทรียศิลป์ที่ผนวกด้วยสัญลักษณ์และความหมายทางพุทธปรัชญา โดยมีหมู่องค์พระปรางค์ที่งดงามที่สุดในงานสถาปัตยกรรมไทย ทำให้วัดอรุณราชวรารามเป็นเอกลักษณ์ทางด้านศิลปวัฒนธรรมไทย ที่มีความโดดเด่นวิจิตรงดงามจนนับเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์อันสำคัญของประเทศไทย

นายโชติพัฒน์ พีชานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “อาคเนย์ได้จัดทำหนังสือแบบรังวัดสถาปัตยกรรมวัดอรุณราชวราราม เล่ม 4 ด้วยความตั้งใจอนุรักษ์สถาปัตยกรรมอันทรงคุณค่านี้ให้สมตามวัตถุประสงค์แรกเริ่มของการจัดทำหนังสือชุด “อัศจรรย์วัดอรุณ” เพื่อเป็นฐานข้อมูลสำหรับการบูรณะศิลปกรรมวัดอรุณ และสร้างประโยชน์ให้กับวงการศึกษา นักเรียน นักศึกษา นักวิชาการ และบุคคลทั่วไปที่สนใจใช้ประโยชน์ในการค้นคว้าและอ้างอิง โดยได้มอบเงินบริจาคสมทบทุนทางการศึกษาด้านสถาปัตยกรรมไทยแก่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ในการรวบรวมเนื้อหาและแบบที่เขียนด้วยมือทั้งหมดให้มาอยู่ในรูปแบบดิจิทัลฟอร์แมตหรือออโตแคด (AutoCAD) รวมทั้งมอบหมายให้ผู้เชี่ยวชาญเรียบเรียงเนื้อหาอย่างเหมาะสมและน่าสนใจ เพื่อต่อยอดองค์ความรู้ด้านศิลปะสถาปัตยกรรม และร่วมกันสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมของแผ่นดินให้คงอยู่ต่อไป”

Namseng Insurance

ด้านนางอาทินันท์ พีชานนท์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “จากจุดเริ่มต้นของความผูกพันกับองค์พระปรางค์แห่งวัดอรุณราชวราราม อันเป็นตราสัญลักษณ์ประจำองค์กรนับตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทมากว่า 73 ปี จึงเป็นที่มาให้อาคเนย์ได้ริเริ่มจัดทำชุดหนังสือ “อัศจรรย์วัดอรุณ” จนมาถึงเล่มที่ 4 ด้วยการรวบรวมองค์ความรู้มากมายที่เกี่ยวกับองค์พระปรางค์วัดอรุณ ซึ่งเนื้อหาค่อยๆ เข้มข้น และมีความเฉพาะทางมากขึ้นจนมาสู่ “หนังสือแบบรังวัดสถาปัตยกรรมวัดอรุณราชวราราม” เล่ม 4 นี้ โดยจุดเด่นคือ การนำเสนอเกี่ยวกับการสำรวจรังวัด ซึ่งเป็นการผสมผสานระหว่างมิติทางเรขาคณิต ผ่านองค์ประกอบของเส้นสายในเชิงลวดลาย รูปแบบ รูปทรง ทำให้ได้แบบสถาปัตยกรรมซึ่งมีความสวยงามสมจริง ถ่ายทอดลงสู่แบบในกระดาษด้วยวิธีการอิงมาตราส่วนตามระบบสากล เกิดเป็นฐานข้อมูลสำคัญทางประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งในด้านการศึกษาสถาปัตยกรรม รวมถึงการบูรณปฏิสังขรณ์และการอนุรักษ์งานสถาปัตยกรรมของพระอารามแห่งนี้ต่อไปในอนาคต หนังสือฯ เล่มนี้จัดทำสองภาษาทั้งไทยและอังกฤษ เพื่อให้ชาวต่างชาติสามารถชื่นชมในสถาปัตยกรรมไทยได้เช่นกัน สำหรับชุดหนังสือ “อัศจรรย์วัดอรุณ” เล่ม 1-4 มีจำหน่ายที่ร้านเอเชียบุ๊คส์ ร้านนายอินทร์ ร้าน The Gallery สาขาโรงแรม เดอะ ระวีกัลยา แบงค็อก และศูนย์หนังสือจุฬาฯ ซึ่งรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายบริษัทจะนำเข้ากองทุนอาคเนย์เพื่อบูรณปฏิสังขรณ์วัดอรุณต่อไป”

 

AIA Health Happy