TMBAM Eastspring ปรับเพิ่มนโยบายโครงการกองทุนรวมตราสารหนี้ 4 กองทุน

126
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด (TMBAM Eastspring) แจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการกองทุนรวมจำนวน 4 กองทุน อันได้แก่ กองทุนเปิดทหารไทย ธนไพบูลย์กองทุนเปิดทหารไทย ธนเพิ่มพูน,
กองทุนเปิดทหารไทยธนพลัส และกองทุนเปิดทหารไทย ธนไพศาล เพิ่มเติม เพื่อให้กองทุนดังกล่าวสามารถกู้ยืมเงินหรือทำธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืนในนามกองทุนรวมเพื่อบริหารสภาพคล่องได้ (Repo)
ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าว เพื่อเพิ่มการบริหารสภาพคล่องของกองทุนรวม อันเป็นไปตามนโยบายภาครัฐในการดูแลสภาพคล่องตลาดทุนไทยโดยรวม เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ลงทุน  โดยไม่มีผลกระทบต่อนโยบายการลงทุน และสิทธิอื่นใดของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยการปรับโครงการในครั้งนี้ บริษัทฯ ได้รับความเห็นชอบเป็นการทั่วไปจากสำนักงาน ก.ล.ต. แล้ว ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป
ดร.สมจินต์ ศรไพศาล กรรมการผู้จัดการ TMBAM Eastspring กล่าวเพิ่มเติมว่าจากสถานการณ์ความผันผวนอย่างรุนแรงที่เกิดขึ้นในตลาดทุนทั่วโลกและรวมถึงในตลาดตราสารหนี้ด้วยนั้น มาตรการภาครัฐในการเสริมสภาพคล่องให้แก่กองทุนรวมด้วยกระบวนการ Repo ผ่านทางช่องทางธนาคารพาณิชย์และธนาคารแห่งประเทศไทยนั้น จะช่วยให้เรามีประสิทธิภาพในการซื้อ-ขาย ตราสารหนี้ที่มีคุณภาพ (Investment Grade Bonds) ในพอร์ตลงทุนเพิ่มขึ้นได้ โดยไม่กระทบราคาอย่างมาก ซึ่งที่สุดแล้วประโยชน์สูงสุดจะเกิดขึ้นกับผู้ถือหน่วยลงทุนโดยเฉพาะทางด้านราคาต้นทุนนั่นเอง ผมขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนมั่นใจได้ว่าตราสารหนี้ที่มีอยู่ในพอร์ตลงทุนทั้งหมดของทั้ง 4 กองทุน เป็นตราสารหนี้ที่มีคุณภาพสูง ในระดับสามารถลงทุนได้ (Investment Grade) การเพิ่มนโยบายนี้ทำให้การบริหารจัดการเพิ่มประโยชน์ให้สามารถยืดหยุ่นได้มากขึ้น
ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนหรือผู้สนใจเพิ่มเติมสามารถดูรายละเอียดข้อมูลกองทุนรวมตราสารหนี้ดังกล่าวได้ตามหนังสือชี้ชวน และบนเว็ปไซต์ของบริษัทจัดการที่  www.tmbameastspring.com หรือติดต่อส่วนลูกค้าสัมพันธ์ โทร.1725 ในวันทำการ เวลา 8.30-17.30 น.
362Degree.com