บอร์ด DRT สร้างความเชื่อมั่นนักลงทุน ประกาศซื้อหุ้นคืน 94 ล้านหุ้น หุ้นละ 5.50 บาท

120

‘บมจ.ผลิตภัณฑ์ตราเพชร หรือ DRT’ ประกาศโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงิน จำนวน 94 ล้านหุ้น คิดเป็น ร้อยละ 9.92 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ในราคาหุ้นละ 5.50 บาท รวมวงเงินไม่เกิน 517 ล้านบาท กำหนดระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 2563 ถึง 8 พฤษภาคม 2563 เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุนและสะท้อนสถานะการเงินที่แข็งแกร่ง

               สาธิต สุดบรรทัด ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน) หรือ DRT ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ระบบหลังคา ไม้สังเคราะห์ แผ่นบอร์ด ยิปซัม อิฐมวลเบา คานทับหลัง เคาน์เตอร์มวลเบาสำเร็จรูปและบริการหลังการขายภายใต้ตราสินค้า ‘ตราเพชร’ เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2563 ได้มีมติอนุมัติโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงิน วงเงินไม่เกิน 517 ล้านบาท คิดเป็นจำนวนหุ้นที่ซื้อคืนประมาณร้อยละ 9.92 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ หรือคิดเป็น 94 ล้านหุ้นในราคาหุ้นละ 5.50 บาท สูงกว่าราคาหุ้นเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของบริษัทฯ ย้อนหลังทำการ 5 วัน ที่อยู่ในราคา 4.38 บาทต่อหุ้น โดยจะดำเนินการผ่านรูปแบบการเสนอซื้อเป็นการทั่วไป (General Offer หรือ GO) บนกระดานซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 8 พฤษภาคม 2563

Thailife Life Fit

               ทั้งนี้ สาเหตุที่บริษัทฯ ตัดสินใจดำเนินการเข้าซื้อหุ้นคืน เนื่องจากราคาหุ้น DRT ในปัจจุบันต่ำกว่าปัจจัยพื้นฐานของบริษัทฯ หลังจากภาวะการลงทุนในตลาดทุนไทยได้รับผลกระทบจากจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรค COVID-19 ทำให้นักลงทุนขาดความเชื่อมั่น ดังนั้น การซื้อหุ้นคืนในครั้งนี้จะช่วยฟื้นความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุนและผู้ถือหุ้น รวมถึงยังสะท้อนให้เห็นถึงความแข็งแกร่งของสถานะการเงินของบริษัทฯ  และยังเพิ่มอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) อัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) และอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (Dividend yield) สูงขึ้นตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในอนาคต

               “การซื้อหุ้นคืนในครั้งนี้ เนื่องจากที่ผ่านมาราคาหุ้นไม่สะท้อนปัจจัยพื้นฐานธุรกิจของ DRT จากผลกระทบของปัจจัยลบที่เกิดขึ้น โดยโครงการนี้เราจะใช้กระแสเงินสดจากการดำเนินกิจการเข้ามาดำเนินการ สะท้อนให้เห็นถึงความแข็งแกร่งที่ดี และช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุนที่เป็นผู้ถือหุ้นของ DRT อีกด้วย” สาธิต กล่าว

AIA สู้ทุกระยะโรคร้าย