“สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน” รับสมัครบัณฑิตไม่จำกัดอายุ เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท-เอก ถึง 30 เม.ย.นี้

2427

สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน เปิดโอกาสการศึกษาไร้ข้อจำกัดอายุ สร้างสรรค์บัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพ ขยายเวลาเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) ประจำปีการศึกษา 2563 ผ่านระบบ E-Admission โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

-คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.) และหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต (วศ.ด.) เปิดรับสมัครสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า, สาขาวิชาปิโตรเคมีและการจัดการสิ่งแวดล้อม และสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตขั้นสูง

AIA Health Happy

-คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) และหลักสูตรวิทยาศาสตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) เปิดรับสมัครสาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมเพื่อการเกษตร

ผู้สนใจสามารถอ่านประกาศการรับสมัครและตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัคร พร้อมสมัครเข้าศึกษากับสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันได้ที่ http://admission.pit.ac.th ตั้งแต่วันนี้-30 เมษายน 2563 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายทะเบียนนักศึกษา โทรศัพท์ 02-1049099 ต่อ 1510-3

**สมัครได้ไม่จำกัดอายุ เพราะการเรียนรู้ ไม่มีคำว่าสายเกินไป

Namseng Insurance