ไวรัส COVID-19 ลามหนัก! How to… ยกเลิกทัวร์อย่างไรให้ได้เงินคืน

8587

จากกรณีที่กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ออกประกาศเตือนให้คนไทยที่จะเดินทางไปญี่ปุ่น สิงคโปร์ หรือประเทศที่มีความเสี่ยงการระบาดของไวรัสโคโรน่า หรือ COVID-19 ให้เลื่อนการเดินทางออกไปก่อน หรือหากมีความจำเป็นก็ต้องป้องกัน และหากกลับมาประเทศไทยแล้วก็ต้องถูกคัดกรองโรคตามมาตรฐานแม้ว่าจะเป็นแค่ไข้หวัดก็ตาม

“ธนพล ชีวรัตนพร” นายกสมาคมไทยบริการท่องเที่ยว (TTAA) ให้ข้อมูลว่า หลังจากที่ประกาศดังกล่าวได้ส่งผลกระทบอย่างมากต่อผู้ประกอบการธุรกิจของบริษัทนำเที่ยว หรือเอเย่นต์ทัวร์ เนื่องจากมีลูกค้าคนไทยจำนวนมากที่ซื้อแพ็กเกจทัวร์ไปแล้วแจ้งทำการยกเลิกการเดินทางเข้ามาเป็นจำนวนมากทั้งในช่วงเวลาที่ใกล้ถึงกำหนดการเดินทางแล้ว และมีกำหนดการเดินทางในช่วงเดือนมีนาคม-เมษายน และเรียกร้องขอเงินคืนจากเอเย่นต์ทัวร์

AIA สู้ทุกระยะโรคร้าย

ขณะที่เอเย่นต์ทัวร์ยังไม่สามารถคืนเงินได้ทั้งหมด เนื่องจากทางเอเย่นต์ไม่มีเงินคืนลูกค้าทันที เนื่องจากก็ต้องรอประสานกับทางสายการบินและบริการท่องเที่ยวอื่นๆ ตามโปรแกรมนำเที่ยว เพื่อขอเงินที่ได้นำไปวางมัดจำบางส่วนไว้คืนเช่นกัน

ทั้งนี้ เพื่อสร้างความเข้าใจ ลดความขัดแย้งระหว่างเอเย่นต์ทัวร์และลูกค้าที่ซื้อแพ็กเกจทัวร์แล้วมีความประสงค์จะยกเลิกการเดินทาง  www.362degree.com ได้นำข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการ หลักการการยกเลิกการเดินทาง ยกเลิกอย่างไรไม่สามารถเรียกร้องขอคืนเงินได้ และยกเลิกอย่างไรถึงจะได้เงินคืน มานำเสนอดังนี้

ตามประกาศคณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ เรื่องหลักเกณฑ์ และวิธีการเกี่ยวกับอัตราการจ่ายเงินค่าบริการคืนให้แก่นักท่องเที่ยว เพื่อให้ธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีมาตรฐานแบบสากล เป็นประโยชน์ต่อนักท่องเที่ยว  ตามพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ.2553  ไว้ดังนี้

ข้อ 1 ระบุไว้ว่า ในกรณีที่นักท่องเที่ยวมีเหตุตามมาตรา 28 ที่จะขอเงินค่าบริการที่ชำระไว้แล้วคืน ให้นักท่องเที่ยวแจ้งความประสงค์ขอรับเงินคืนจากผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยว และเมื่อนักท่องเที่ยวแจ้งความประสงค์แล้ว ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวต้องจ่ายเงินคืนแก่นักท่องเที่ยวในอัตรา ดังต่อไปนี้  1.ถ้านักท่องเที่ยวแจ้งยกเลิกการเดินทางล่วงหน้าให้ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวทราบไม่น้อยกว่าสามสิบวันก่อนวันที่นำเที่ยว ให้คืนในอัตราร้อยละหนึ่งร้อยของเงินค่าบริการ

2 ถ้านักท่องเที่ยวแจ้งยกเลิกการเดินทางล่วงหน้าให้ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวทราบไม่น้อยกว่าสิบห้าวันก่อนวันที่นำเที่ยวให้คืนในอัตราร้อยละห้าสิบของเงินค่าบริการ และ 3 ถ้านักท่องเที่ยวแจ้งยกเลิกการเดินทางล่วงหน้าให้ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวทราบน้อยกว่าสิบห้าวันก่อนวันที่นำเที่ยว ไม่ต้องคืนเงินค่าบริการ

ข้อ 2 ค่าใช้จ่ายของผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวที่ได้จ่ายจริงเพื่อการเตรียมการจัดนำเที่ยวต่อไปนี้ ให้นำมาหักจากเงินค่าบริการที่ต้องจ่าย แต่ถ้าค่าใช้จ่ายสูงกว่าเงินค่าบริการที่ได้ชำระไว้ ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวจะเรียกจากนักท่องเที่ยวไม่ได้ ทั้งนี้ ให้ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยว แสดงหลักฐานให้นักท่องเที่ยวทราบ ดังต่อไปนี้ 1.ค่าธรรมเนียมการขอวีซ่า  2.ค่ามัดจำของบัตรโดยสารเครื่องบิน และ 3.ค่าใช้จ่ายที่จำเป็นอื่นๆ

ข้อ 3 ในกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวไม่คืนเงินค่าบริการที่นักท่องเที่ยวได้ชำระไว้ตามหลักเกณฑ์ในข้อ 1 และข้อ 2 หรือคืนน้อยกว่า ให้นักท่องเที่ยวร้องเรียนต่อนายทะเบียนตามมาตรา 40 ของพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ.2551

ข้อ 4 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป (ประกาศ ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2553)

www.362degree.com เชื่อว่าข้อมูลทั้งหมดนี้น่าจะทำให้ผู้อ่านและคนที่ซื้อแพ็กเกจทัวร์จากบริษัททัวร์ไว้และอยากยกเลิกการเดินทางเข้าใจและชัดเจนยิ่งขึ้น ที่สำคัญเข้าใจในหลักการทำงานของระบบธุรกิจนำเที่ยวได้ดียิ่งขึ้นด้วย เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้ภาคธุรกิจท่องเที่ยวของประเทศไทยเติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคต

        

ขอบคุณภาพ Feature จาก ศูนย์วิจัยกสิกรไทย

 

The Viriyah Insurance