การประปานครหลวง วางใจ บลจ.ยูโอบี บริหารกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

170

การประปานครหลวง มั่นใจแต่งตั้ง บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน  ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด เป็นบริษัทจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานการประปานครหลวง ซึ่งจดทะเบียนแล้ว โดยเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2562 ได้รับเกียรติจาก นายปริญญา ยมะสมิต ประธานคณะกรรมการกองทุน (ขวา) ลงนามในสัญญาร่วมกับ วรัชดา ตั้งหะรัฐ กรรรมการผู้จัดการ สายพัฒนาธุรกิจ (กลาง) พร้อมด้วย กุสุมาพร หิรัณยัษฐิติ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (ซ้าย) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี   (ประเทศไทย) จำกัด ในพิธีลงนามสัญญาแต่งตั้งบริษัทจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานการประปานครหลวง ซึ่งจดทะเบียนแล้ว โดยรอบสัญญานี้จะมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 – 31 ธันวาคม 2565 3 ปี)

The Viriyah Insurance