ผู้ถือหน่วยทรัสต์ CPNREIT อนุมัติเข้าลงทุนเพิ่มเติมครั้งใหม่

193

อวยพร ฟูตระกูล (กลาง) ประธานกรรมการ, พงศกร เที่ยงธรรม (ที่ จากขวา) กรรมการอิสระ,
นภารัตน์ ศรีวรรณวิทย์ (ที่ 
จากขวา) กรรมการ, พิรินี พริ้งศุลกะ (ที่ จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซีพีเอ็น รีท แมเนจเมนท์ จำกัด ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ อัศวิณี ศรีสมบูรณานนท์ (ที่ จากซ้าย) ผู้อำนวยการอาวุโสวาณิชธนกิจ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน), วันทนา เพชรฤกษ์วงศ์ (ที่ จากซ้าย)
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายวาณิชธนกิจ บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน พร้อมด้วย นิสาภรณ์ ฤกษ์อร่าม (ที่ 
จากขวา) กรรมการผู้จัดการ, สุมาลี ตันตยาภรณ์ (ขวาสุด) ผู้อำนวยการ บริษัท แอดไวเซอรี่ พลัส จำกัด ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ และ ทิพาพรรณ ภัทรวิกรม (ซ้ายสุด)  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ กลุ่มการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ และโครงสร้างพื้นฐาน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ในฐานะทรัสตี จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ครั้งที่ 1/2562

โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติให้ ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท (CPNREIT) เข้าลงทุนเพิ่มเติมในสิทธิการเช่าทรัพย์สิน โครงการ มูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 55,990 ล้านบาท ประกอบด้วย การลงทุนทรัพย์สินกลุ่มที่ จาก บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) หรือ CPN และ/หรือบริษัทย่อย รวม 5 โครงการ มูลค่าลงทุนรวมไม่เกิน 48,560 ล้านบาท และเข้าลงทุนเพิ่มเติมในทรัพย์สินกลุ่มที่ จำนวน โครงการ มูลค่าลงทุนรวมไม่เกิน 7,430 ล้านบาท โดยการรับโอนสิทธิการเช่าจากทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ อาคารสำนักงานจีแลนด์ (GLANDRT) ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์

AIA สู้ทุกระยะโรคร้าย