ศูนย์บริการสุขภาพ โดยคณะสหเวชศาสตร์ มธ.+เอ็มพี กรุ๊ป คว้า ISO 15189:2012 และ 15190:2003

1092

นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ (ที่ 6 จากขวา) อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นประธานในพิธีมอบใบรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO 15189:2012 และ 15190:2003 ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลของงานด้านห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ให้แก่ รศ.ดร.ไพลวรรณ สัทธานนท์ (ที่ 5 จากซ้าย) คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ ในนามของศูนย์บริการสุขภาพ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่เกิดจากความร่วมมือกับบริษัท เอ็มพี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด ผู้นำด้านเครื่องมือตรวจวินิจฉัยทางการแพทย์ในประเทศไทย ณ ห้องประชุมรองศาสตราจารย์ ดร.กำพล รุจิวิชชญ์ ชั้น 6 อาคารปิยชาติ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต เมื่อเร็วๆ นี้

ศูนย์บริการสุขภาพ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดตั้งขึ้นในปี 2556 จุดประสงค์เพื่อส่งมอบการบริการที่มีมาตรฐานสูงและมีความสะดวกแบบ One stop service ให้กับผู้รับบริการ โดยคณะสหเวชศาสตร์ ได้คัดเลือกบริษัท เอ็มพี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด มาเป็นผู้ร่วมขับเคลื่อนระบบห้องปฏิบัติการให้มีความพร้อมในการให้บริการเต็มรูปแบบอย่างมืออาชีพ โดยให้บริการสุขภาพทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งตามโรงงานและบริษัทต่างๆ งานตรวจสุขภาพประชาชนในชุมชน โรงเรียน และหน่วยงานราชการ รวมทั้งบริการตรวจสุขภาพบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย และให้บริการด้านงานวิจัยต่างๆ ได้แก่ การตรวจวิเคราะห์สิ่งส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ งานตรวจเลือด ตรวจปัสสาวะ รถ Mobile X-ray การตรวจทางอาชีวะอนามัย การตรวจวิเคราะห์สารโลหะหนัก การตรวจวิเคราะห์โดยเทคนิคทางโมเลกุล การตรวจวินิจฉัยวัณโรคดื้อยา รวมถึงการตรวจ Alpha-thalassemia อีกด้วย

AIA Health Happy

ทั้งนี้ ศูนย์บริการสุขภาพ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่เกิดจากความร่วมมือกับบริษัท เอ็มพี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด โดยฤทธิชัย ศรีวิจารย์ ประธานกรรมการบริษัท และนทพร บุญบุบผา ประธานกรรมการบริหาร เชื่อมั่นว่านวัตกรรมเทคโนโลยีการตรวจวิเคราะห์ระบบ IT การบริการด้านวิชาการต่างๆ และมาตรฐาน ISO 15189:2012 และ ISO 15190:2003 จะมีส่วนช่วยส่งเสริมและสนับสนุน ยกระดับการบริการตรวจสุขภาพให้ประชาชนชาวไทยมีสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืน

เงินติดล้อ