“ม.ศรีปทุม” เปิดตัววิทยาลัยนานาชาติ SPU’s British College มาตรฐานมหาวิทยาลัย UK

732

มหาวิทยาลัยศรีปทุม เปิดตัววิทยาลัยนานาชาติแห่งใหม่ SPU’s British College ด้วยความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยวูลฟ์เวอร์แฮมป์ตัน (University of Wolvehampton) จากสหราชอาณาจักร และ Pearson องค์กรชั้นนำด้านการศึกษาระดับโลก เพื่อยกระดับคุณภาพมาตรฐานระบบการศึกษา และมอบโอกาสให้คนรุ่นใหม่ได้รับการศึกษาจากมหาวิทยาลัยชั้นนำของสหราชอาณาจักรได้ในประเทศไทย

ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยศรีปทุมมีเป้าหมายในการสร้างบัณฑิตที่มีความรอบรู้และกระตือรือร้นที่จะพัฒนาตนเองไปสู่ความสำเร็จในอนาคต จากการสำรวจพฤติกรรมกลุ่มตัวอย่างคนรุ่นใหม่ Gen Y และ Gen Z พบว่าคนกลุ่มนี้ต้องการเรียนรู้ทักษะต่างๆ รอบด้าน เพื่อเตรียมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในศตวรรษที่ 21 จึงต้องการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการสร้างแรงบันดาลใจและการเรียนรู้ พร้อมทั้งส่งเสริมการลงมือปฏิบัติและการอยู่ร่วมในสังคมที่มีความเป็นสากลมากขึ้น

AIA สู้ทุกระยะโรคร้าย

ด้วยเหตุนี้ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จึงได้ก่อตั้งวิทยาลัยนานาชาติ British College โดยประสานความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยวูลฟ์เวอร์แฮมป์ตัน (WLV) ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของสหราชอาณาจักรที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการ มีความเก่าแก่กว่า 190 ปี ผลิตบัณฑิตมากกว่า 4,000 คนในแต่ละปี และเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่มีมาตรฐานสูงสุดในสหราชอาณาจักร รวมถึงองค์กรการศึกษาระดับโลกอย่าง Pearson

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กล่าวถึงหลักสูตรของ British College ว่าใช้เวลาเรียน 3 ปี แขนงวิชาที่เปิดสอน ได้แก่ การจัดการทั่วไป การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การบริหารการปฎิบัติการ การจัดการการตลาด บัญชีและการจัดการทางการเงินและผู้ประกอบการ และการจัดการธุรกิจขนาดเล็ก โดยเป็นการเรียนรู้แบบ Assignment Based Learning เน้นภาคปฏิบัติมากกว่าทฤษฎี และมีการฝึกงานเพื่อพัฒนาศักยภาพให้พร้อมเข้าสู่โลกการทำงาน

โดยตลอดหลักสูตร นักศึกษาจะได้รับการสอน การให้คำปรึกษาและดูแลโดยคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเป็นชาวต่างชาติทั้งหมด และเมื่อสำเร็จการศึกษา นักศึกษาจะได้รับ 2 ปริญญา (Dual Degree) และอีก 1 ประกาศนียบัตร (Diploma) คือ Bachelors of Business Administration จาก University of Wolverhampton ประเทศอังกฤษ, Bachelors of Business Administration (International Program) จากมหาวิทยาลัยศรีปทุม และประกาศนียบัตร Higher National Diploma จาก Pearson ประเทศอังกฤษ ภายใต้การรับรอง  มาตรฐานสากลจากประเทศอังกฤษและจากมหาวิทยาลัยศรีปทุม

“หลักสูตรของ SPU’s British College จะช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้นักศึกษามีการประเมินความคืบหน้าในการเรียนอย่างต่อเนื่องเหมาะสม ใส่ใจนักศึกษาเป็นรายบุคคลอย่างต่อเนื่อง มีการพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย และสร้างทักษะที่จำเป็นและเป็นที่ต้องการของภาคธุรกิจอุตสาหกรรมต่างๆ” ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัช กล่าวทิ้งท้าย

The Viriyah Insurance