กรมศิลปากร จัดเสวนา “จิ๋นซีฮ่องเต้: จักรพรรดิองค์แรกของแผ่นดินจีนกับกองทัพทหารดินเผา“

1037

จากการที่กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม ได้จัดนิทรรศการพิเศษเรื่อง “จิ๋นซีฮ่องเต้: จักรพรรดิองค์แรกของแผ่นดินจีนกับกองทัพทหารดินเผา” (Qin Shi Huang : The First Emperor of China and Terracotta Warriors) ระหว่างวันที่ 15 กันยายน-15 ธันวาคม 2562 ณ พระที่นั่งศิวโมกขพิมาน พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร เพื่อเปิดโอกาสให้ชาวไทยได้รับชมโบราณวัตถุสำคัญจากสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างใกล้ชิดนั้น

โอกาสนี้ กรมศิลปากรจะจัดกิจกรรมบรรยายและเสวนาทางวิชาการเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจด้านโบราณคดี ประวัติศาสตร์ และศิลปะของจีนโดยเฉพาะช่วงสมัยของจักรพรรดิจิ๋นซี แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการระหว่างนักวิชาการชาวไทยและจีน รวมทั้งเสริมสร้างเครือข่ายทางด้านข้อมูลวิชาการในระดับนานาชาติ ตลอดจนกระชับความสัมพันธ์อันดีต่อกันระหว่างสาธารณรัฐประชาชนจีนและราชอาณาจักรไทย

AIA สู้ทุกระยะโรคร้าย

การเสวนาองค์ความรู้ไทย-จีน จากนิทรรศการพิเศษ เรื่อง “จิ๋นซีฮ่องเต้: จักรพรรดิองค์แรกของแผ่นดินจีนกับกองทัพทหารดินเผา” ในวันที่ 27-28 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงละครแห่งชาติ (โรงเล็ก) มีหัวข้อที่น่าสนใจ ได้แก่
– The discovery and protection of the Qin Terracotta Warriors and Figures
– The conservation and restoration of the painted pottery figures unearthed from Changling Mausoleum of Western Han dynasty
– การจัดการและการอนุรักษ์แหล่งโบราณคดีประเภทสุสานในประเทศไทย
– การขุดค้นทางโบราณคดีประเภทสุสานในประเทศไทย
– การอภิปรายเรื่อง “ความก้าวหน้าในการอนุรักษ์แหล่งโบราณคดีประเภทสุสาน”
– การบรรยายเรื่อง “ความเชื่อเรื่องชีวิตหลังความตายและการแสวงหาชีวิตอมตะ”
– การบรรยายเรื่อง “ภาพสะท้อนแนวคิดโลกหลังความตายผ่านการฝังสิ่งของในสุสาน”
– การอภิปรายเรื่อง “แนวคิดโลกหลังความตาย” บรรยายเป็นภาษาไทยและภาษาจีน (มีล่ามแปล)

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนได้ทาง https://forms.gle/mVfcMvE8kFyYxM8w5 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.02-1642511, 094-4164789

The Viriyah Insurance