ศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด “กร ทัพพะรังสี”

492

เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2562 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่องคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด มีเนื้อหาระบุว่า ด้วยนายธงชัย ล่ำซำ โจทก์ ได้ยื่นฟ้องต่อศาลล้มละลายกลางขอให้จำเลยล้มละลาย และศาลได้มีคำสั่งลงวันที่ 11 กันยายน 2562 ให้พิทักษ์ทรัพย์ของ นายกร ทัพพะรังสี จำเลย เด็ดขาด ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 แล้ว

ดังนั้น นับแต่วันที่ศาลมีคำสั่ง เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์แต่ผู้เดียว มีอำนาจจัดการเกี่ยวกับกิจการและทรัพย์สินของลูกหนี้ ตามมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 และบุคคลผู้เป็นหนี้ลูกหนี้หรือมีทรัพย์สินของลูกหนี้อยู่ในครอบครอง มีหน้าที่ต้องแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับหนี้หรือทรัพย์สินของลูกหนี้ให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ทราบ ภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ได้ทราบคำสั่งของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ตามมาตรา 24/1 แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 ซึ่งผู้ใดมีหน้าที่ตามมาตรา 24/1 แล้วไม่ปฏิบัติตาม มีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองแสนบาท ตามมาตรา 173/1 แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483

AIA สู้ทุกระยะโรคร้าย

อนึ่ง เจ้าหนี้ซึ่งจะขอรับชำระหนี้ในคดีนี้ จะเป็นโจทก์หรือไม่ก็ตาม ต้องยื่นคำขอรับชำระหนี้ต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ที่ฝ่ายคำคู่ความ สำนักงานเลขานุการกรม กรมบังคับคดี หรือ สำนักงานบังคับคดีซึ่งจำเลยมีภูมิลำเนาอยู่ ภายในกำหนดเวลา 2 เดือน นับแต่วันที่โฆษณาคำสั่งนี้ และเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้กำหนดวันลงโฆษณาในราชกิจจานุเบกษา ในวันที่ 2 ตุลาคม 2562 ซึ่งตรวจได้จากเว็บไซต์ของกลุ่มงานราชกิจจานุเบกษาที่ www.ratchakitcha.soc.go.th

ประกาศ ณ วันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ.2562 เบญญา สุภานนท์ เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์

สำหรับนายธงชัย ล่ำซำ โจทก์ อายุ 74 ปี ปัจจุบันเป็นประธานกรรมการ บริษัท ล็อกซ์เล่ย์ จำกัด (มหาชน) ขณะที่นายกร ทัพพะรังสี จำเลย อายุ 74 ปี เป็นทายาทราชครู รุ่นที่ 3 อดีตรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีหลายสมัยในยุคนายบรรหาร ศิลปอาชา พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ นายชวน หลีกภัย และนายทักษิณ ชินวัตร เคยเป็นผู้ก่อตั้งพรรคชาติไทยและพรรคชาติพัฒนา ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรติดต่อกันตั้งแต่ปี 2526 และยุติบทบาททางการเมืองตั้งแต่ปี 2549 หลังย้ายมาร่วมกับพรรคไทยรักไทยเพียงปีเศษ

The Viriyah Insurance