เผย 5 จังหวัดที่มีผู้สูงอายุมากที่สุดในประเทศไทย

647

ในโอกาสวันผู้สูงอายุสากล 1 ตุลาคม 2562 และก่อนที่ประเทศไทยจะก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ในปี 2564 และก้าวสู่สังคมสูงวัยระดับสุดยอด คือมีสัดส่วนของประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไปถึงร้อยละ 28 ของประชากรทั้งหมดในปี 2574 ล่าสุด มีผลสำรวจที่น่าสนใจของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ว่าด้วยโครงสร้างประชากรสูงอายุในประเทศไทย พบว่า 5 จังหวัดที่มีผู้สูงอายุมากที่สุดในประเทศ ประกอบด้วย

อันดับ 1 : จ.แพร่

เมืองไทยประกันภัย  ประกันการเดินทาง

อันดับ 2 : จ.อุตรดิตถ์

อันดับ 3 : จ.อุทัยธานี

อันดับ 4 : จ.พิจิตร

อันดับ 5 : จ.ลำปาง

ขณะที่อัตราการทำงานของประชากรในเดือนสิงหาคม 2562 พบว่า ผู้ที่อยู่ในกำลังแรงงานมีจำนวน 38.09 ล้านคน ประกอบด้วย ผู้มีงานทำ 37.62 ล้านคน / ผู้ว่างงาน 3.82 แสนคน / ผู้รอฤดูกาล 8.0 หมื่นคน

เมื่อเปรียบเทียบสถานการณ์แรงงานกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2562 พบว่า จำนวนผู้มีงานทำลดลง 6.7 ล้านคน (จาก 38.29 ล้านคน เป็น 37.62 ล้านคน) / ผู้ว่างงานลดลง 2.1 แสนคน (จาก 4.03 แสนคน เป็น 3.82 แสนคน)

362Degree.com