“JAS” จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562

663

สุทธิธรรม จิราธิวัฒน์ ประธานคณะกรรมการบริษัท และ สายใจ คีตสิน รักษาการแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  พร้อมด้วย คณะกรรมการ บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชนหรือ  “JAS” จัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1 ประจำปี 2560 โดยที่ประชุม มีผลอนุมัติ การเข้าทำธุรกิจการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์กับกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 3 จัสมินอินเตอร์เนชั่นแนลทาวเวอร์   แจ้งวัฒนะ   

362Degree.com