อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ รับโล่ “งานส่งเสริมการมีงานทำ” จากกระทรวงแรงงาน

422

บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้นำธุรกิจร้านค้าปลีกของตกแต่งบ้านครบวงจร ชั้นนำของประเทศ เข้ารับโล่เชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณ จาก ม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ประธานพิธีมอบโล่ “งานส่งเสริมการมีงานทำ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในฐานะองกรค์ที่ทำคุณประโยชน์ด้านการส่งเสริมการมีงานทำอย่างโดดเด่นและต่อเนื่อง ตลอดจนเป็นการประชาสัมพันธ์เผยแพร่การให้ความร่วมมือขององค์กรที่สนับสนุนการส่งเสริมการมีงานทำ ซึ่งเป็นต้นแบบของการสร้างแรงบันดาลใจที่ดีให้กับสังคม พร้อมกันนี้ บริษัทฯ ยังได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการขององค์กรในฐานะสถานประกอบการที่มีส่วนเร่วมส่งเสริมการมีงานทำในสถานประกอบการอีกด้วย ณ ห้องประชุมจอมพล ป.พิบูลสงคราม ชั้น 5 กระทรวงแรงงาน

AIA สู้ทุกระยะโรคร้าย

กฤษชนก ปัทมสัตยาสนธิ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด (มหาชน) เผยว่า รางวัลที่ได้รับมอบในวันนี้ ถือเป็นหนึ่งในความภาคภูมิใจขององค์กร อีกทั้งเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจในการสร้างคุณประโยชน์ด้านการส่งเสริมการมีงานทำให้สังคม นอกจากนี้ ยังเป็นการส่งเสริมนโยบายของภาครัฐในการขับเคลื่อนสังคมเพื่อให้เกิดการจ้างงานที่ขยายตัวเพิ่มขึ้น

ตลอดเวลา บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด (มหาชน) ได้เล็งเห็นและมุ่งมั่นในการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม โดยให้ความร่วมมือบูรณาการขับเคลื่อนให้คนไทยมีงานทำอย่างมีคุณภาพด้วยดีมาโดยตลอด ผ่านโครงการส่งเสริมการมีงานทำให้ผู้สูงอายุ, โครงการสร้างยุวชนแรงงาน 2562 รวมถึงร่วมกับกระทรวงแรงงานในการประชาสัมพันธ์โครงการผู้สูงอายุกับหน่วยงานภาครัฐ ตลอดจนจ้างพนักงานตามโครงการของกระทรวงแรงงาน โดยมีจำนวนพนักงานที่จ้างทั้งหมดรวมประมาณ 150-200 คน

The Viriyah Insurance