กทปส. ร่วมกับมหิดล เตรียมความพร้อมให้เยาวชนเชียงรายและสตูล เรียนรู้การใช้สื่ออย่างปลอดภัย

541

ดร.ระพี บุญเปลื้อง รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดเผยว่า โครงการ Mahidol Kids Care Van เป็นโครงการต่อเนื่องปีที่ 2 โดยได้รับทุนสนับสนุนจากกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือ กทปส. เพื่อร่วมมือกันแก้ไขปัญหาด้านเด็ก เยาวชน และครอบครัว ในการรับสื่ออย่างสร้างสรรค์ ซึ่งปัจจุบันมีช่องทางในการรับชมที่หลากหลาย ทั้งสื่อโทรทัศน์ เว็บไซต์ Social Media ต่างๆ ทำให้โครงการ Mahidol Kids Care Van มีแนวคิดในการผลิตเนื้อหารายการสำหรับเด็ก เยาวชน ที่ทำให้ตระหนักถึงการรู้เท่าทันสื่อ โดยมุ่งหวังให้เกิดประโยชน์ทางด้านการพัฒนาการทางร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาเป็นสำคัญการลงพื้นที่ในจ.เชียงรายและจ.สตูล จึงถือเป็นการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายโดยตรง และยังได้เก็บข้อมูลจากพื้นที่จริงที่มีความแตกต่างด้านความเป็นอยู่และวัฒนธรรม เพื่อนำกลับมาวิเคราะห์ ปรับปรุงเนื้อหาสาระในการผลิตรายการให้เป็นประโยชน์ต่อเด็ก เยาวชน และครอบครัวในอนาคตต่อไป พร้อมกันนี้ ยังมีทีม Mahidol Kids Care Van และหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ร่วมลงพื้นที่ตรวจสุขภาพ ทั้งร่างกายและสภาวะอารมณ์ พร้อมให้ความรู้ถึงผลจากการรับชมสื่อในเวลานาน และการเลือกรับชมสื่อที่เหมาะกับเด็กและเยาวชนในแต่ละช่วงวัยอีกด้วย
“โครงการ Mahidol Kids Care Van มีการผลิตรายการทั้งสิ้น 7 รายการ เป้าหมายคือสร้างเนื้อหาที่เหมาะสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4, 5, 6 และบางรายการมุ่งที่ประถมวัย ประถมศึกษาปีที่ 1 และ 2 เผยแพร่ทางโทรทัศน์เคเบิ้ล ช่อง CTH ทางโทรทัศน์สาธารณะ (Free TV) และทางสื่อออนไลน์ผ่าน YouTube Channel รวมถึงสถานีโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล อาทิ ไทยพีบีเอส, MCOT Family และไทยรัฐทีวี เราให้ความสำคัญกับบุคลากรในโรงเรียน ครู อาจารย์ และผู้ปกครองที่ต้องสามารถแนะนำการรับชมสื่อให้กับเด็กและเยาวชน อยากให้มองว่าเป็นเครื่องมือในการให้องค์ความรู้ ปรับตัวในลักษณะ Active Learning มีเครื่องมือ มีผู้แนะนำ เกิดองค์ความรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน” 

ด้านนายนิพนธ์ จงวิชิต รักษาการผู้จัดการกองทุนวิจัยและพัฒนาฯ กล่าวว่า กทปส. ให้การสนับสนุนด้านการผลิตสื่อและการออกอากาศรายการโทรทัศน์เพื่อเด็ก เยาวชน และครอบครัว เพราะเห็นว่ารายการสำหรับเด็กในช่องดิจิทัลทีวีมีจำนวนน้อยเกินไป ซึ่ง กทปส. เล็งเห็นความสำคัญในการผลิตคอนเทนต์สำหรับเด็กและเยาวชนให้สามารถนำองค์ความรู้ที่ได้จากรายการไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ และยังช่วยเสริมพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา ส่วนผู้ปกครองจะได้รับสื่อที่ปลอดภัยและมีข้อมูลที่ถูกต้อง เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันการรู้เท่าทันสื่อปลูกฝังค่านิยมที่ดีให้แก่เด็ก อีกทั้งสามารถใช้ความรู้และคุณค่าที่ได้จากรายการไปประยุกต์และปรับสอนหรือทำกิจกรรมภายในครอบครัวเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีในครอบครัว“กทปส. เชื่อมั่นในศักยภาพของมหาวิทยาลัยมหิดลที่ได้รับทุนสนับสนุนครั้งนี้ ซึ่งเป็นองค์กรทางด้านการศึกษาที่มีคณะทำงาน ทั้งคณาจารย์ นักวิชาการ และผู้เชี่ยวชาญจากทุกหน่วยงาน รวมถึงผู้ผลิตรายการมืออาชีพที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการผลิตรายการระดับสากล นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยมหิดลยังมีช่องทางการเผยแพร่รายการทาง YouTube ในการเพิ่มช่องทางการเข้าถึงที่มีการประชาสัมพันธ์รายการผ่านทาง Facebook Mahidol Channel เชื่อว่าจะสามารถกระตุ้นการรับรู้และทำให้ผู้ชมทุกวัยสามารถเข้าชมรายการอย่างต่อเนื่องในอนาคต” นายนิพนธ์ กล่าว

เรียนโปรแกรมสำหรับกราฟิค แบบตัวต่อตัว