‘ธ.ธนชาต’ ผนึก ‘พระจอมเกล้าธนบุรี’ พัฒนาบุคลากรด้าน Data Science

476

นายประพันธ์ อนุพงษ์องอาจ (ที่ 3 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) และผศ.ดร.ธีระเดช เจียรสุขสกุล (ที่ 4 จากซ้าย) คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Science) ณ ห้องลานไพลิน อาคารเอ็มบีเค ทาวเวอร์ โดยมีคณะผู้บริหารธนาคารธนชาต และคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ร่วมเป็นสักขีพยาน

โดยโครงการแรกที่จะจัดขึ้นคือโครงการหลักสูตรประกาศนียบัตรวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Science Certification Program) ความยาว 290 ชั่วโมง ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฎิบัติผ่านโครงการจริงของธุรกิจ โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากโครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม นอกจากนี้ ยังมีโครงการความร่วมมืออื่นๆ เช่น การแลกเปลี่ยนความรู้เชิงวิชาการของบุคลากร 2 สถาบัน การส่งนักศึกษาเข้าฝึกงานจริง การจัดฝึกอบรมระยะสั้นเกี่ยวกับ Digital Transformation เป็นต้น

เรียนโปรแกรมสำหรับกราฟิค แบบตัวต่อตัว