BGC เปิด BGC Glass Academy ศูนย์การเรียนรู้บรรจุภัณฑ์แก้วแห่งแรกในเอเชีย

490

ศิลปรัตน์ วัฒนเกษตร กรรมการผู้จัดการ บริษัท บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า การพัฒนาบุคลากรเป็นหนึ่งในกลยุทธ์สำคัญที่ช่วยสนับสนุนให้บริษัทเป็นหนึ่งในผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์แก้วรายใหญ่ที่สุดในอาเซียน โดย BGC Glass Academy หรือ ศูนย์การเรียนรู้บรรจุภัณฑ์แก้ว ได้ก่อตั้งขึ้น เมื่อปี 2560 เพื่อฝึกอบรมทางด้านความรู้และเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตบรรจุภัณฑ์แก้ว สำหรับบุคลากรภายในและภายนอก BGC Glass Academy จึงเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่บริษัทสามารถพัฒนาศักยภาพ เสริมสร้างความรู้และความชำนาญให้แก่บุคลากร ซึ่งบุคลากรที่มีคุณภาพจะช่วยพัฒนาต่อยอด เพิ่มขีดความสามารถและประสิทธิภาพในกระบวนการต่างๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดบรรจุภัณฑ์แก้วที่เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมถึงรองรับพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงในอนาคต

                                                ศิลปรัตน์ วัฒนเกษตร

จากข้อมูลของ GlobalData Plt. ระบุว่า ในปี 2561 ตลาดบรรจุภัณฑ์แก้วในประเทศไทยมีมูลค่า รวม 73.8 พันล้านบาท และมีการใช้บรรจุภัณฑ์จำนวน 10,398.50 ล้านหน่วย เพิ่มขึ้นจากปี 2555 ที่มีมูลค่า 57.8 พันล้านบาท และใช้บรรจุภัณฑ์จำนวน 9,541 ล้านหน่วย คิดเป็นอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปีอยู่ที่ 4.5% และ 1.1% โดยคาดการณ์ว่าในปี 2565 มูลค่าตลาดบรรจุภัณฑ์แก้วจะเติบโตขึ้นไป 84.5 พันล้านบาท และมีการใช้บรรจุภัณฑ์เพิ่มขึ้นเป็น 11,826 ล้านหน่วย เติบโตเฉลี่ย 3.2% และ 3.3%

เมืองไทยประกันภัย  ประกันการเดินทาง

BGC Glass Academy ประกอบด้วย ศูนย์ฝึกอบรมด้านเทคนิค (Technical Training Center) ซึ่งจัดหลักสูตรการฝึกอบรมด้านเทคนิคในกระบวนการผลิตบรรจุภัณฑ์แก้ว โดยเน้นทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ การฝึกอบรมโดยการทำงานจริง On-the-Job Training (OJT) เพื่อพัฒนาและเพิ่มศักยภาพของบุคลากร ต่อยอดทักษะความรู้ เติบโตในสายอาชีพ (Career Path) อีกทั้งมี ทีมงาน Continuous Improvement (CI) ที่มีบทบาทสำคัญในการพัฒนา ยกระดับประสิทธิภาพด้านการผลิต คุณภาพ รวมถึงการบริหารต้นทุนอย่างคุ้มค่า ช่วยสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานให้เกิดผลสำเร็จ อย่างมีหลักการ และเป็นรูปธรรม

หลักสูตรสำหรับบุคลากรของกลุ่มบริษัทในเครือที่เรียกว่า IS Job Change มุ่งเน้นกลุ่มเป้าหมายช่างเทคนิคของหน่วยงานภายใน ส่วนหลักสูตรสำหรับภายนอก คือหลักสูตรสนับสนุนความรู้ทางด้านเทคนิคทั่วไปใน 5 ด้าน ได้แก่ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ นิวเมติกส์ ไฮดรอลิก อินเวอร์เตอร์ และมอเตอร์ โดยนับแต่จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ฯ มีจัดอบรมให้แก่บุคลากรภายในและภายนอกรวมทั้งสิ้นกว่า 1,300 คน

พร้อมกันนี้ ยังเปิดโอกาสให้สถาบันศึกษา หน่วยงาน และองค์กรภายนอก เข้าเยี่ยมชมและเรียนรู้กระบวนการผลิตบรรจุภัณฑ์แก้วที่ได้มาตรฐาน

นอกจากนี้ BGC Glass Academy ยังได้จัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพด้านช่าง “Skill Contest 2019 ครั้งที่1” ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 50,000 บาท ระหว่างเดือนมิถุนายน – สิงหาคม 2562 สำหรับบุคลากรของบริษัทในเครือ เพื่อพัฒนาความรู้และความสามารถในการทำงาน รวมทั้งดึงศักยภาพของพนักงานนำมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยมีผู้ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ 14 คน จากผู้เข้าแข่งขันทั้งหมด 75 คน

ผู้ที่สนใจเข้าเยี่ยมชม BGC Glass Academy หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ 02 822 7000 ต่อ 4618 หรือ 4606 วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา 08.00 – 17.00 น.

362Degree.com