กบข. ร่วมกับ 32 นักลงทุนสถาบัน ลงนาม “การระงับลงทุน” ในบริษัทจดทะเบียนที่มีประเด็นปัญหา ESG

377

นายประสงค์ พูนธเนศ ปลัดกระทรวงการคลัง ในฐานะประธานกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) เป็นประธานและสักขีพยานในการประกาศเจตนารมณ์ความร่วมมือด้านการลงทุนอย่างรับผิดชอบ (ESG Collaborative Engagement) ของนักลงทุนสถาบันในการลงนามแนวปฏิบัติ “การระงับลงทุน” (Negative List Guideline) พร้อมกล่าวว่า การตัดสินใจลงทุนของนักลงทุนสถาบันนั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่ควรต้องพิจารณาปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม (Environment) สังคม (Social) และธรรมาภิบาล (Governance) หรือ ESG เพื่อผลักดันให้นักลงทุนตระหนักถึงความสำคัญของการลงทุนอย่างรับผิดชอบ (Responsible Investment)

นายวิทัย รัตนากร เลขาธิการคณะกรรมการ กบข. กล่าวว่า การลงทุนโดยพิจารณาปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) จะช่วยสร้างผลตอบแทนการลงทุนที่สม่ำเสมอและลดความเสี่ยงให้แก่สมาชิกในระยะยาว และก่อให้เกิดพัฒนาการที่ยั่งยืนของตลาดทุน ซึ่งนับเป็นครั้งแรกที่เกิดความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรมของกลุ่มนักลงทุนสถาบันชั้นนำของประเทศไทย ในการขับเคลื่อนการลงทุนตามหลัก ESG

Nam Seng Insurance

โดย กบข. ในฐานะที่เป็นผู้ริเริ่มผลักดัน ได้เล็งเห็นตรงกันกับนักลงทุนสถาบัน รวม 32 ราย ที่มีสินทรัพย์ภายใต้การบริหารรวมกันกว่า 10.8 ล้านล้านบาท ทั้งจากสำนักงานประกันสังคม บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน และบริษัทประกันชีวิต ในการประกาศเจตนารมณ์ร่วมลงนาม แนวปฏิบัติ “การระงับลงทุน” (Negative List Guideline) เพื่อยกระดับการลงทุนของประเทศไทยสู่การลงทุนอย่างรับผิดชอบตามมาตรฐานสากล

สำหรับสาระสำคัญในการร่วมลงนามครั้งนี้คือ กรณีที่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์กระทำผิด พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ในประเด็นที่ร้ายแรง หรือดำเนินงานขัดแย้งต่อหลักการ ESG และก่อให้เกิดผลกระทบทางลบอย่างมีนัยสำคัญ กลุ่มนักลงทุนสถาบันที่ร่วมกันลงนามฯ จะประสานงานกับบริษัทเพื่อหาทางแก้ปัญหาหรือหาทางออกที่เหมาะสมร่วมกัน (Positive Engagement) เพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดกับผู้ถือหุ้นและสังคมในภาพรวม และนักลงทุนแต่ละรายตกลงร่วมกันที่จะไม่เข้าลงทุนเพิ่มเติมในบริษัทที่มีปัญหานั้นเป็นระยะเวลา 3 เดือน หรือจนกว่าจะแก้ไขปัญหาสำเร็จ เพื่อผลักดันให้บริษัทกลับมาดำเนินธุรกิจที่มีความยั่งยืน สอดคล้องกับหลักการ ESG ต่อไป

การร่วมลงนามแนวปฏิบัติ “การระงับลงทุน” (Negative List Guideline) ของนักลงทุนสถาบันครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์การเป็นผู้นำด้าน ESG ที่ กบข. จะดำเนินการอีกหลายโครงการในอนาคต โดย กบข. เชื่อมั่นว่า การลงทุนอย่างมีความรับผิดชอบ (Responsible Investment) จะช่วยเสริมภาพลักษณ์ที่ดีแก่การลงทุนในประเทศ และมีส่วนช่วยขับเคลื่อนตลาดทุนไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน

รายชื่อนักลงทุนสถาบันที่เข้าร่วมลงนามแนวปฏิบัติ “การระงับลงทุน” (Negative list guideline)

กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.), สำนักงานประกันสังคม (สปส), บลจ. กสิกรไทย (KASSET), บลจ. ไทยพาณิชย์ (SCBAM), บลจ. กรุงไทย (KTAM), บลจ. เอ็มเอฟซี (MFC), บลจ. กรุงศรี (KSAM), บลจ. วรรณ (ONEAM), บลจ. ธนชาต (TFUND), บลจ. บัวหลวง (BBLAM), บลจ. ยูโอบี (UOBAM), บลจ. พรินซิเพิล, บลจ. ทหารไทย (TMBAM), บลจ. ทาลิส, บลจ. แลนด์&เฮาส์, บลจ. ภัทร, บลจ. อินโนเทค, บลจ. บางกอก แคปปิตอล (BCAP), บลจ.ฟิลลิป, บลจ. แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย), บลจ. อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด (ประเทศไทย), บลจ. สยามไนท์ ฟันด์แมเนจเม้นท์, บลจ. วี, บลจ. แอสเซท พลัส, บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต, บจก. เอไอเอ, บมจ. ไทยประกันชีวิต, บมจ. ไทยสมุทรประกันชีวิต, บมจ. กรุงเทพประกันชีวิต, บมจ. ไทยรีประกันชีวิต, Prudential Life Assurance (Thailand) PCL และ FWD ประกันชีวิต

เรียนโปรแกรมสำหรับกราฟิค แบบตัวต่อตัว