CHO จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 62

441

เพ็ญพิมล เวศย์วรุตม์ (แถวนั่งที่ 3 จากขวา) ประธานกรรมการ และสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย (แถวนั่งกลาง) กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วยคณะกรรมการและผู้บริหารบริษัท ช ทวี จำกัด (มหาชน) หรือ CHO จัดงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering) จำนวนไม่เกิน 392,665,955 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท ซึ่งไม่เกินร้อยละ 30 ของทุนชำระแล้ว ณ ห้องฟอร์จูน ชั้น 3 โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพ ฟอร์จูน

เรียนโปรแกรมสำหรับกราฟิค แบบตัวต่อตัว