ผู้ถือหุ้น TPIPP อนุมัติจ่ายเงินปันผล 0.40 บาทต่อหุ้น

545

ประชัย เลี่ยวไพรัตน์ (กลาง) ประธานกรรมการ, อรพิน เลี่ยวไพรัตน์ (ที่ จากขวา) รองประธานกรรมการ, ภากร เลี่ยวไพรัตน์ (ที่ 4จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ TPIPP พร้อมด้วยคณะกรรมการ ร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 19 เมษายน2562 ณ อาคารทีพีไอ ทาวเวอร์

โดยผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดจากผลการดำเนินงานปี 2561 อัตราหุ้นละ 0.40 บาทต่อหุ้น หรือคิดเป็น90.82% ของกำไรสุทธิปีที่ผ่านมา ซึ่งบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้ว ครั้ง รวมทั้งสิ้น 0.30 บาทต่อหุ้น คงเหลืออีก 0.10 บาทต่อหุ้น มีกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 3พฤษภาคม 2562

AIA Health Happy