สมาคมประกันชีวิตไทยจัดสัมมนา “กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”

435

สมาคมประกันชีวิตไทย จัดสัมมนาวิชาการ เรื่อง “กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล” ซึ่งได้รับเกียรติจากนายจักรพงษ์ ชาวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ และนายภัทรพงศ์ ลือชัย นิติกรปฏิบัติการ กองกฎหมาย กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทประกันชีวิต อาทิ ฝ่ายกฎหมาย ฝ่ายกำกับธุรกิจฝ่ายพิจารณารับประกันภัย ฝ่ายพิจารณาสินไหม ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเตรียมความพร้อมและหารือถึงแนวทางปฏิบัติงานของภาคธุรกิจให้สอดคล้องกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพเป็นที่เชื่อถือของประชาชนโดยมี นายกิตติ ปิณฑวิรุจน์ เลขาธิการสมาคมประกันชีวิตไทย
เป็นประธานกล่าวเปิดสัมมนา ณ สมาคมประกันชีวิตไทย

เรียนโปรแกรมสำหรับกราฟิค แบบตัวต่อตัว