KMA เสริมเทคนิคการแต่งหน้าแก่พนักงานขาย

351

สุวภา ศิริวรรณ หัวหน้าหน่วยอบรมการแต่งหน้า และพัฒนาบุคลิกภาพ บมจ.โอซีซี จัดอบรมให้ความรู้เทคนิคการแต่งหน้าขั้นพื้นฐาน และการดูแลผิวอย่างถูกวิธี แก่พนักงานขายเครื่องสำอาง KMA (เคเอ็มเอ) รุ่นที่ 34 เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงานให้มีพลังมากยิ่งขึ้น ณ ห้องประชุม 101 อาคารโอซีซี

362Degree.com