ก.การท่องเที่ยวและกีฬา แต่งตั้งเลขาธิการ สศช.นั่งเก้าอี้ประธานกรรมการในคณะกก.ททท.

677

หลังจากที่ตำแหน่งประธานกรรมการในคณะกรรมการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ได้ว่างลงตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 ล่าสุด นายวีรศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งประธานกรรมการฯ คนใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

โดยในคำสั่งกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ที่ 210/2562 รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของประธานกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ได้แต่งตั้งให้ นายทศพร ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หรือ สศช. เป็นประธานกรรมการในคณะกรรมการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยคนใหม่ ตั้งแต่วันที่ 12 มีนาคม 2562 เป็นต้นไป

AIA สู้ทุกระยะโรคร้าย

362Degree.com