ACE ยื่น Filing ขอเสนอขาย IPO 1,818 ล้านหุ้น

689

จิรฐา ทรงเมตตา ประธานกรรมการบริหาร บริษัท แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ ACE) ผู้ประกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุ้นในบริษัท (Holding Company) ที่ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าและไอน้ำทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องหรือเพื่อการสนับสนุน เปิดเผยว่า กลุ่มบริษัทฯ เป็นผู้ประกอบธุรกิจด้านการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าและไอน้ำ และธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องหรือเพื่อการสนับสนุน โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่มีประสิทธิภาพ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงใช้เชื้อเพลิงพลังงานสะอาดเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงานอย่างยั่งยืนให้แก่ประเทศ โดยมีวิสัยทัศน์จะเป็นเป็นโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดต้นแบบของโลกที่มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และผู้ถือหุ้น

ขณะเดียวกัน บริษัทฯ จะมุ่งขยายการลงทุนโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและชุมชน อาทิ โรงไฟฟ้าชีวมวล โรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพ โรงไฟฟ้าขยะชุมชน โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ โรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ และโรงไฟฟ้าพลังงานลม ทั้งในและต่างประเทศ โดยใช้ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญและความได้เปรียบในการแข่งขัน ควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรที่เป็นคู่ค้าและชุมชนโดยรอบโรงไฟฟ้า โดยมีเป้าหมายที่จะเพิ่มกำลังการผลิตติดตั้งรวมเป็น 1,000 MW ภายในปี 2567

Thailife Life Fit

ด้าน ธนะชัย บัณฑิตวรภูมิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ACE กล่าวว่า ปัจจุบัน บมจ.แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ มีบริษัทย่อยที่ถือหุ้น 100% ทั้งทางตรงและทางอ้อมรวม 12 บริษัท  โดยมีโรงไฟฟ้าที่เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ (COD) แล้ว (ณ วันที่ 30 กันยายน 2561) จำนวน 11 โครงการ มีกำลังการผลิตติดตั้งรวม 209.45 เมกะวัตต์ (MW) และปริมาณไฟฟ้าที่เสนอขายตามสัญญา (PPA) รวม 166.5 MW ซึ่งแบ่งตามเชื้อเพลิงที่ใช้ในการผลิตเป็น 3 ประเภท ประกอบด้วย

1.โรงไฟฟ้าชีวมวล  (VSPP-Biomass) 9 โครงการ มีกำลังการผลิตติดตั้งรวม 89.1 MW เพื่อจำหน่ายไฟฟ้าให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือ กฟภ. มีอายุสัญญา 15-16 ปี และปริมาณไฟฟ้าที่เสนอขายตามสัญญารวม 72 MW

2.โรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ (SPP-Cogeneration) 1 โครงการ กำลังการผลิตติดตั้ง 114.35 MW เพื่อจำหน่ายไฟฟ้าให้แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือ กฟผ. อายุสัญญา 25 ปี และปริมาณไฟฟ้าที่เสนอขายตามสัญญา 90 MW

3.โรงไฟฟ้าขยะชุมชน (VSPP-MSW) 1 โครงการ กำลังการผลิตติดตั้ง 6 MW เพื่อจำหน่ายไฟฟ้าให้แก่ กฟภ. อายุสัญญา 5 ปี และต่ออายุอัตโนมัติครั้งละ 5 ปี มีปริมาณไฟฟ้าที่เสนอขายตามสัญญา 4.5 MW

ขณะเดียวกัน กลุ่มบริษัทฯ มีโครงการโรงไฟฟ้าที่อยู่ระหว่างพัฒนา อีก 6 โครงการ กำลังการผลิตติดตั้งรวม 95.73 MW และปริมาณไฟฟ้าที่เสนอขายตามสัญญารวม 79.04 MW ประกอบด้วย

1.โครงการโรงไฟฟ้า SSP Hybrid ที่ใช้พลังงานชีวมวลเป็นเชื้อเพลิงหลัก 4 โครงการ กำลังการผลิตติดตั้งรวม 93 MW และปริมาณไฟฟ้าที่เสนอขายตามสัญญารวม 76.31 MW

2.โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา (Solar Rooftop) 2 โครงการ กำลังการผลิตติดตั้งรวมและปริมาณไฟฟ้าที่เสนอขายตามสัญญารวม 2.73 MW

กลุ่มบริษัทฯ ยังมีโครงการโรงไฟฟ้าที่อยู่ระหว่างการพัฒนาขั้นต้น จำนวน 11 โครงการ กำลังการผลิตติดตั้งและปริมาณไฟฟ้าเสนอขายตามสัญญา 104.5 เมกะวัตต์ และ 84.4 เมกะวัตต์ ตามลำดับ ประกอบด้วย

1) โครงการโรงไฟฟ้าขยะชุมชน ที่กลุ่มบริษัทฯ ได้รับคัดเลือกให้ทำสัญญาจ้างกำจัดขยะจากเทศบาลเมืองกระบี่เรียบร้อยแล้ว โดยอยู่ระหว่างการยื่นคำร้องและข้อเสนอขอขายไฟฟ้า ภายใต้ประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง การจัดหาไฟฟ้าโครงการผลิตไฟฟ้าจากขยะชุมชน ในรูปแบบ Feed-in Tariff (FiT) พ.ศ. 2559 จำนวน 1 โครงการ กำลังการผลิตติดตั้ง 5.5 เมกะวัตต์

2) โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล ที่ได้รับการตอบตกลงเพื่อคืนสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (PPA) จาก กฟภ. แล้วและอยู่ระหว่างการเจรจาเงื่อนไขของสัญญาที่จะได้รับคืนจำนวน 1 โครงการ กำลังการผลิตติดตั้ง 9.9 เมกะวัตต์

3) โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลที่อยู่ระหว่างการขอคืนสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (PPA) ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาโดยอนุญาโตตุลาการ หรือ ศาลปกครองชั้นต้น จำนวน 9 โครงการ กำลังการผลิตติดตั้ง 89.1 เมกะวัตต์

สุธางค์ คนศิลป กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน กล่าวว่า บมจ.แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ ได้ยื่นแบบคำขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์และแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (Filing) ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อขอเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน (IPO) ให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก จำนวน 1,818 ล้านหุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 16.60 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งนี้

ทั้งนี้ บมจ.แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ มีทุนจดทะเบียน 5,487,999,980 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 10,975,999,960 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) หุ้นละ 0.50 บาท โดยเป็นทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว 4,578,999,980 บาท ส่วนในการเสนอขายหุ้น IPO ครั้งนี้ จะนำเงินที่ได้จากการระดมทุนไปใช้ลงทุนในโครงการของกลุ่มบริษัทฯ ที่อยู่ระหว่างการพัฒนาและก่อสร้าง ลงทุนในโครงการที่อยู่ระหว่างรอการพัฒนาและโครงการในอนาคต ชำระคืนเงินกู้ยืมสถาบันการเงิน รวมถึงใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ

AIA สู้ทุกระยะโรคร้าย