ทรัสต์ AIMIRT ประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์

205

ธนะชัย สันติชัยกูล (กลาง) ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ, อมร จุฬาลักษณานุกูล (ที่ จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ, จรัสฤทธิ์ อรรถเวทยวรวุฒิ (ที่ 2 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ, ไพสิฐ แก่นจันทน์(ที่ จากขวา) กรรมการ และเรืออากาศโทศุภกร จันทศาศวัต (ที่ จากขวา) กรรมการอิสระ บริษัท เอไอเอ็ม รีท แมนเนจเม้นท์ จำกัด ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล โกรท หรือAIMIRT พร้อมด้วย ชรินทร์ สัจจญาณ บริษัท ชรินทร์ แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด ในฐานะที่ปรึกษากฎหมาย และทิพาพรรณ ภัทรวิกรม บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด ในฐานะทรัสตี ร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ครั้งที่ 1/2561 ณ โรงแรมแมนดาริน

โดยผู้ถือหน่วยทรัสต์มีมติให้ทรัสต์ AIMIRT เข้าลงทุนในทรัพย์สินเพิ่มเติมครั้งที่ 1 รวม 4 โครงการ รวมมูลค่าไม่เกิน 4,300 ล้านบาท ขยายโอกาสการเติบโตของรายได้ และสร้างสมดุลของพอร์ตทรัพย์สินให้มีความหลากหลายและมีเสถียรภาพมากยิ่งขึ้น

เรียนโปรแกรมสำหรับกราฟิค แบบตัวต่อตัว