AOT กำไรนิวไฮ 4 ปีรวด บอร์ดปลื้ม! ต่ออายุ “นิตินัย” นั่งแท่นผู้อำนวยการใหญ่สมัยที่ 2

296

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท. (AOT)  เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ได้มีมติเห็นชอบต่ออายุการจ้าง “นิตินัย ศิริสมรรถการ” ให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการใหญ่ ทอท. ต่ออีกหนึ่งวาระ (เป็นสมัยที่ 2) โดยมีกำหนด 4 ปี ตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 2562-19 เมษายน 2566 

สำหรับ “นิตินัย ศิริสมรรถการ” นั้น ได้เข้ามาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการใหญ่ ทอท. เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2558 และมีกำหนดครบวาระการดำรงตำแหน่งในวันที่ 20 เมษายน 2562  และนับตั้งแต่เข้ามาบริหารงานในปี 2558 ก็สามารถผลักดันให้ ทอท. มีตัวเลขรายได้และกำไรปรับตัวสูงขึ้นอย่างชัดเจนต่อเนื่องทุกปี

โดยปี 2558 มีรายได้รวม 45,773.37 ล้านบาท กำไรสุทธิ 18,728.65 ล้านบาท ปี 2559 มีรายได้รวม 52,783.34 ล้านบาท กำไรสุทธิ 19,571.46 ล้านบาท ปี 2560 มีรายได้รวม 56,744.27 ล้านบาท กำไรสุทธิ 20,683.60 ล้านบาท

และล่าสุดพบว่า ผลการดำเนินงานสำหรับปี 2561 (ตุลาคม 2560- 30 กันยายน 2561) มีรายได้รวมถึง 62,135.93 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 25,170.76 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 4,487.16 ล้านบาท หรือร้อยละ 21.69  โดยมีรายได้จากการขยายหรือการให้บริการเพิ่มขึ้น 5,636.25 ล้านบาท หรือร้อยละ 10.27 จากการเพิ่มขึ้นทั้งรายได้จากกิจการการบิน 3,160.85 ล้านบาท หรือร้อยละ 10.25 และรายได้ที่ไม่เกี่ยวกับกิจการการบิน 2,475.40 ล้านบาท หรือร้อยละ 10.28

สำหรับรายได้จากกิจการการบินซึ่งเป็นรายได้หลักนั้นมีรายได้รวม 33,986.26 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3,160.85 ล้านบาท หรือร้อยละ 10.25 เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของรายได้ค่าบริการผู้โดยสารขาออก 2,565.04 ล้านบาท หรือร้อยละ 7.99 โดยเป็นการเพิ่มขึ้นจากผู้โดยสารของสายการบินต้นทุนต่ำถึงร้อยละ 13.66

ขณะที่รายได้จากค่าบริการสนามบินและค่าเครื่องอำนวยความสะดวกเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยที่ 572.05 ล้านบาท และ 23.76 ล้านบาท ตามลำดับ จากการเพิ่มขึ้นของจำนวนเที่ยวบินร้อยละ 6.24 โดยเป็นการเพิ่มขึ้นของสายการบินต้นทุนต่ำถึงร้อยละ 11.96

ขณะเดียวกัน ทอท. ในยุคที่ “นิตินัย” นั้งบริหาร ยังได้เร่งพัฒนาและยกระดับท่าอากาศยานทั้ง 6 แห่งที่อยู่ความดูแลอย่างต่อเนื่อง ซึ่งทีผ่านมาคณะกรรมการ ทอท. ก็ได้มีมติเห็นชอบปรับปรุงแผนแม่บทของท่าอากาศยานทั้ง 6 แห่ง เพื่อเร่งรัดโครงการพัฒนาขีดความสามารถท่าอากาศยานให้สามารถรองรับปริมาณเที่ยวบินและผู้โดยสารที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว

นอกจากนี้ เพื่อเป็นส่งเสริมการท่องเที่ยวในเมืองรองและแก้ปัญหาความแออัดของผู้โดยสารของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและท่าอากาศยานดอนเมือง คณะกรรมการ ทอท. ยังมีมติเห็นชอบกรอบแนวทางการเพิ่มศักยภาพโครงข่ายระบบท่าอากาศยานไทยในการเข้าบริหารจัดการท่าอากาศยานของกรมท่าอากาศยานจำนวน 4 แห่ง ได้แก่ ท่าอากาศยานอุดรธานี, ท่าอากาศยานสกลนคร, ท่าอากาศยานชุมพร และท่าอากาศตาก

การเพิ่มโครงข่ายระบบท่าอากาศยานดังกล่าวเป็นการเตรียมการรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในอนาคต รวมทั้งยังจะช่วยสนับสนุนให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางในการขนส่งทางอากาศของภูมิภาคเอเชีย รวมถึงเป็นการสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจและมีการกระจายรายได้ทั้งในระดับจังหวัด ระดับภูมิภาค และระดับประเทศอย่างทั่วถึงอีกด้วย

 

362Degree.com