AOT กำไรนิวไฮ 4 ปีรวด บอร์ดปลื้ม! ต่ออายุ “นิตินัย” นั่งแท่นผู้อำนวยการใหญ่สมัยที่ 2

734

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท. (AOT)  เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ได้มีมติเห็นชอบต่ออายุการจ้าง “นิตินัย ศิริสมรรถการ” ให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการใหญ่ ทอท. ต่ออีกหนึ่งวาระ (เป็นสมัยที่ 2) โดยมีกำหนด 4 ปี ตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 2562-19 เมษายน 2566 

สำหรับ “นิตินัย ศิริสมรรถการ” นั้น ได้เข้ามาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการใหญ่ ทอท. เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2558 และมีกำหนดครบวาระการดำรงตำแหน่งในวันที่ 20 เมษายน 2562  และนับตั้งแต่เข้ามาบริหารงานในปี 2558 ก็สามารถผลักดันให้ ทอท. มีตัวเลขรายได้และกำไรปรับตัวสูงขึ้นอย่างชัดเจนต่อเนื่องทุกปี

AIA สู้ทุกระยะโรคร้าย

โดยปี 2558 มีรายได้รวม 45,773.37 ล้านบาท กำไรสุทธิ 18,728.65 ล้านบาท ปี 2559 มีรายได้รวม 52,783.34 ล้านบาท กำไรสุทธิ 19,571.46 ล้านบาท ปี 2560 มีรายได้รวม 56,744.27 ล้านบาท กำไรสุทธิ 20,683.60 ล้านบาท

และล่าสุดพบว่า ผลการดำเนินงานสำหรับปี 2561 (ตุลาคม 2560- 30 กันยายน 2561) มีรายได้รวมถึง 62,135.93 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 25,170.76 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 4,487.16 ล้านบาท หรือร้อยละ 21.69  โดยมีรายได้จากการขยายหรือการให้บริการเพิ่มขึ้น 5,636.25 ล้านบาท หรือร้อยละ 10.27 จากการเพิ่มขึ้นทั้งรายได้จากกิจการการบิน 3,160.85 ล้านบาท หรือร้อยละ 10.25 และรายได้ที่ไม่เกี่ยวกับกิจการการบิน 2,475.40 ล้านบาท หรือร้อยละ 10.28

สำหรับรายได้จากกิจการการบินซึ่งเป็นรายได้หลักนั้นมีรายได้รวม 33,986.26 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3,160.85 ล้านบาท หรือร้อยละ 10.25 เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของรายได้ค่าบริการผู้โดยสารขาออก 2,565.04 ล้านบาท หรือร้อยละ 7.99 โดยเป็นการเพิ่มขึ้นจากผู้โดยสารของสายการบินต้นทุนต่ำถึงร้อยละ 13.66

ขณะที่รายได้จากค่าบริการสนามบินและค่าเครื่องอำนวยความสะดวกเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยที่ 572.05 ล้านบาท และ 23.76 ล้านบาท ตามลำดับ จากการเพิ่มขึ้นของจำนวนเที่ยวบินร้อยละ 6.24 โดยเป็นการเพิ่มขึ้นของสายการบินต้นทุนต่ำถึงร้อยละ 11.96

ขณะเดียวกัน ทอท. ในยุคที่ “นิตินัย” นั้งบริหาร ยังได้เร่งพัฒนาและยกระดับท่าอากาศยานทั้ง 6 แห่งที่อยู่ความดูแลอย่างต่อเนื่อง ซึ่งทีผ่านมาคณะกรรมการ ทอท. ก็ได้มีมติเห็นชอบปรับปรุงแผนแม่บทของท่าอากาศยานทั้ง 6 แห่ง เพื่อเร่งรัดโครงการพัฒนาขีดความสามารถท่าอากาศยานให้สามารถรองรับปริมาณเที่ยวบินและผู้โดยสารที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว

นอกจากนี้ เพื่อเป็นส่งเสริมการท่องเที่ยวในเมืองรองและแก้ปัญหาความแออัดของผู้โดยสารของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและท่าอากาศยานดอนเมือง คณะกรรมการ ทอท. ยังมีมติเห็นชอบกรอบแนวทางการเพิ่มศักยภาพโครงข่ายระบบท่าอากาศยานไทยในการเข้าบริหารจัดการท่าอากาศยานของกรมท่าอากาศยานจำนวน 4 แห่ง ได้แก่ ท่าอากาศยานอุดรธานี, ท่าอากาศยานสกลนคร, ท่าอากาศยานชุมพร และท่าอากาศตาก

การเพิ่มโครงข่ายระบบท่าอากาศยานดังกล่าวเป็นการเตรียมการรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในอนาคต รวมทั้งยังจะช่วยสนับสนุนให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางในการขนส่งทางอากาศของภูมิภาคเอเชีย รวมถึงเป็นการสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจและมีการกระจายรายได้ทั้งในระดับจังหวัด ระดับภูมิภาค และระดับประเทศอย่างทั่วถึงอีกด้วย

 

362Degree.com