SAPPE จับมือ มศว. ผนึกกำลังร่วมพัฒนางานวิจัยด้านนวัตกรรม

194

นางสาวปิยจิต รักอริยะพงศ์ (ที่ 4 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นายอานุภาพ รักอริยะพงศ์ (ที่ 3 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ บริษัท เซ็ปเป้ จำกัด (มหาชน) หรือ SAPPE และรองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล (ที่ 4 จากขวา) อธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัย กับ บมจ.เซ็ปเป้

โดยทั้ง 2 ฝ่ายจะให้การสนับสนุนงานวิจัยด้านนวัตกรรมอาหารและเครื่องดื่ม รวมถึงการพัฒนาหลักสูตรทางด้านการเรียนการสอน การอบรมสัมมนาด้านวิชาการ การศึกษาดูงาน ฝึกงาน ตลอดจนสหกิจศึกษา เพื่อร่วมกันพัฒนานักศึกษาให้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากประสบการณ์จริง และร่วมกันพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับแนวโน้มความต้องการของธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มที่กำลังเปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน ซึ่งจะทำให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร รวมถึงสังคมอย่างยั่งยืน

362Degree.com