YTEN มอบรางวัลเยาวชนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

908

ศ.น.พ. สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ ผู้อำนวยการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และนายสุรชัย อจลบุญ รองอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมมอบรางวัล และเกียรติบัตรให้กับเยาวชนตัวแทนคนรุ่นใหม่ผู้เข้าร่วมโครงการ “เยาวชนไทยใส่ใจสิ่งแวดล้อม (Young Thai Environmentalist 2018 : YTEN) ที่จัดโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ร่วมกับ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อเฟ้นหาตัวแทนคนรุ่นใหม่ที่สนใจเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมเข้าร่วมโครงการ เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมประชุม The 24th Conference of the Parties to the United Nations Framework Convention on Climate Change(UNFCCC) หรือ COP24 ณ กรุงคาโตวีตเซ ประเทศโปแลนด์

362Degree.com