“Thailand Social Expo 2018” ครั้งแรกของงานมหกรรมด้านสังคมในไทย 3-5 ส.ค.นี้

491

ครั้งแรกของงานมหกรรมด้านสังคมในประเทศไทย เมื่อกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ร่วมกับภาคีเครือข่าย ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และทุกภาคส่วนที่ทำงานด้านสังคมกว่า ๙๐ หน่วยงาน จัดแสดงผลงานนวัตกรรมทางสังคม เทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาสังคมและประชาชนกลุ่มเป้าหมาย และการดำเนินงานสำคัญในด้านสังคมของไทยและอาเซียนในมหกรรม Thailand Social Expo 2018 ระหว่างวันที่ 3-5 สิงหาคม 2561 ณ Hall 5-8 อิมแพ็ค เมืองทองธานี 

ทั้งนี้ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้เป็นประธานในพิธีเปิดงาน โดยมี พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง พม. นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ พร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวง และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงาน

AIA Vitality

นายกรัฐมนตรี ได้เยี่ยมชมโซนจัดสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุภายในที่อยู่อาศัย ของกรมกิจการผู้สูงอายุ โดยในส่วนของโซนเมืองปันสุข 4.0 มีการจัดเวิร์คช็อปปรับบ้านเพื่อผู้สูงวัย จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ธรรมะอารมณ์ดี โดยพระมหาวีรพล วีรญาโณ, การใช้เทคโนโลยีสำหรับผู้สูงอายุ โดย Young Happy และลีลาคาราโอเกะ โดยกรมประชาสัมพันธ์สำหรับเวทีกลาง มีกิจกรรมเสวนา “สังคมสูงอายุ สู่ระเบียบวาระแห่งชาติ” นำทีมโดย รศ.ดร.เจิมศักดิ์ ปิ่นทอง นักวิชาการและสื่อมวลชน, รศ.ดร.วิพรรณ ประจวบเหมาะ คณบดีวิทยาลัยประชากรศาสตร์, ดร.รัฐศาสตร์ กรสูต รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) และนายสุรเดช เดชคุ้มวงศ์ คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม และการเดินแฟชั่นโชว์ผู้สูงอายุ ด้วยความร่วมมือจากกรมหม่อนไหม รวมถึงกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย โดยงานจะมีถึงวันอาทิตย์ที่ 5 สิงหาคมนี้ 

 

เรียนโปรแกรมสำหรับกราฟิค แบบตัวต่อตัว