อ.ต.ก.ล่องใต้ จัดใหญ่งานสินค้าเกษตรคุณภาพ จ.สุราษฎร์ธานี

924

องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดงาน “ตลาดสินค้าเกษตรคุณภาพ อ.ต.ก.” จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การขับเคลื่อนโครงการตลาดสินค้าเกษตรระดับพื้นที่ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นรูปธรรม และสอดคล้องกับนโยบายในการจัดตลาดสินค้าเกษตรตามภูมิภาคต่างๆ เพื่อดำเนินการในรูปแบบตลาดกึ่งถาวรและพัฒนาไปสู่ตลาดถาวร และเพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่าย สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตรคุณภาพ ให้เกษตรกรได้เรียนรู้กระบวนการจัดการด้านการผลิตและการตลาดไปพร้อมกัน

ภายในงานมีการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าคุณภาพ ผัก ผลไม้สด อาหารแปรรูป ไม้ดอก ไม้ประดับ และร้านค้าจากเกษตรกร Young Smart Farmer มากกว่า 40 ร้านค้า นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมแจกกล้วยไม้ฟรี วันละ 100 ต้น การจำหน่ายสินค้านาทีทอง กิจกรรมสาธิตการทำอาหารพร้อมชิมฟรี การแสดงดนตรี ระหว่างวันที่ 16-20 พฤษภาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 10.30-21.30 น. ณ บริเวณลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาสุราษฎร์ธานี

เรียนโปรแกรมสำหรับกราฟิค แบบตัวต่อตัว