“โรงเรียนผู้สูงอายุ” เปิดแล้ว!! ม.ธรรมศาสตร์ ประเดิมรับรุ่น 1-2  

2540

จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ที่กำหนดนโยบายให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพแข็งแรงตามวัย เพราะเป็นวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และสังคม สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จึงได้จัดโครงการอบรม หลักสูตร “การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ” (โรงเรียนผู้สูงอายุ) ขึ้น เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจด้านสุขภาพ การดูแลและแก้ปัญหาสุขภาพด้วยตนเอง การสนับสนุนให้ทุกคนในครอบครัวตระหนักและเล็งเห็นคุณค่าของผู้สูงอายุ และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างองค์กรภาครัฐและประชาชน

หลักสูตร “การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ” (โรงเรียนผู้สูงอายุ) แบ่งเนื้อหาการอบรมออกเป็นชุดการเรียนรู้ 3 มิติ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ รวม 106 ชั่วโมง ประกอบด้วย

ชุดการเรียนรู้ที่ 1 : มิติความรู้ที่ผู้สูงอายุต้องรู้ ได้แก่ ด้านสุขภาพ (การดูแลสุขภาพองค์รวม-โรคที่พึงระวัง-โภชนาการที่เหมาะสม-สิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม-ยาสมุนไพรไทยเพื่อผู้สูงอายุ) ฝึกกายภาพบำบัดเพื่อสุขภาพที่ดี

ชุดการเรียนรู้ที่ 2 : มิติความรู้ที่ผู้สูงอายุควรรู้ ได้แก่ สังคมและเศรษฐกิจ (เทคโนโลยีเพื่อการสื่อสารสำหรับผู้สูงอายุ-กฎหมายที่เกี่ยวข้อง-เศรษฐกิจพอเพียง/ปราชญ์ชาวบ้าน-สิทธิและสวัสดิการสำหรับผู้สูงอายุ) พระพุทธศาสนาและมิติศิลปวัฒนธรรม (พุทธศาสนากับผู้สูงอายุ-การพัฒนาจิต/บำเพ็ญประโยชน์)

ชุดการเรียนรู้ที่ 3 : มิติความรู้ที่ผู้สูงอายุอยากรู้ ได้แก่ นันทนาการ (ตาราง 9 ช่อง-รำวง-ลีลาศ) ส่งเสริมอาชีพ (กระเป๋าควิตช์-การจักสาน-การเกษตร-การศึกษาดูงาน) และทัศนศึกษาเชิงวัฒนธรรม

รุ่นที่ 1 เรียนที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ระหว่างวันที่ 11 มิถุนายน-3 กันยายน 2561 เรียนเฉพาะวันจันทร์และวันพฤหัสบดี รุ่นที่ 2 เรียนที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ระหว่างวันที่ 13 มิถุนายน-7 กันยายน 2561 เรียนเฉพาะวันพุธและวันศุกร์

ค่าอบรมตลอดหลักสูตร คนละ 2,000 บาท รวมเอกสาร อาหารว่าง อาหารกลางวัน การดูงาน และวุฒิบัตร รับสมัครเฉพาะผู้สูงอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป ทั้งชายและหญิง ตั้งแต่วันนี้-25 พฤษภาคม 2561 ที่สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โทร.02-5644440 ต่อ 1668, 089-9448419 และที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โทร.02-6133820-5 ต่อ 0 หรือ 100 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.icess.tu.ac.th/newsDetail.php?id=54

เรียนโปรแกรมสำหรับกราฟิค แบบตัวต่อตัว