กสอ. เดินหน้า “กองทุนนางฟ้าปี 3” อัดฉีดเงินให้เปล่ากว่า 4 ล้านหนุน StartUp สร้างธุรกิจ

737

นางสาวนิสากร จึงเจริญธรรม รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม และโฆษกกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า กระทรวงอุตสาหกรรม มีความมุ่งมั่นที่จะเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจด้วยการเร่งผลักดันให้เกิดผู้ประกอบการและรูปแบบธุรกิจใหม่ๆ โดยเฉพาะกลุ่มบุคคลที่เรียกว่า “สตาร์ทอัพ” (StartUp) ให้เกิดขึ้นอย่างจริงจังและต่อเนื่อง เนื่องจากกลุ่มสตาร์ทอัพเป็นกลุ่มผู้ประกอบการรายใหม่ที่กำลังเริ่มต้นประกอบธุรกิจ

กระทรวงอุตสาหกรรม โดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) จึงร่วมกับ บริษัท เดลต้า อิเลคโทรนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในการส่งเสริมผู้ประกอบการใหม่และสตาร์ทอัพอย่างเป็นรูปธรรม โดยการจัดโครงการ “Angel Fund for Startup” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 เพื่อให้การสนับสนุนเงินทุนสำหรับการจัดตั้งธุรกิจในรูปแบบเงินให้เปล่าจำนวน 4 ล้านบาท โดยให้สูงสุดรายละไม่เกิน 500,000 บาท หรือตามขนาดของการจัดตั้งธุรกิจที่เหมาะสม เพื่อสามารถนำไปเป็นเครื่องมือในการหาโอกาสจัดตั้งธุรกิจและเสริมศักยภาพการประกอบธุรกิจให้มีความก้าวหน้าตามเป้าหมายของแผนงานธุรกิจอย่างมั่นคงและยั่งยืน

นิสากร จึงเจริญธรรม รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม และโฆษกกระทรวงอุตสาหกรรม

โดยใน 2 ปีที่ผ่านมา กสอ.ได้ส่งเสริมและพัฒนาให้เกิดผู้ประกอบการ Startup ผ่านการสนับสนุนเงินทุน Angel Fund จากบริษัทเดลต้า ทำให้เกิดผู้ประกอบการอยู่ในช่วง Seed Stage (เริ่มขายและมีรายได้) จำนวน 12 ราย คิดเป็นร้อยละ 18.2 อยู่ระหว่างพัฒนาเพิ่มหรือหาแหล่งเงินทุนเพิ่ม จำนวน 19 ราย คิดเป็นร้อยละ 28.8 และมีการพัฒนาต่อยอดกับหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนอื่น ๆ จำนวน 7 ราย คิดเป็นร้อยละ 4.62 ซึ่งคาดว่าในปีนี้จะสามารถให้การสนับสนุนเงินทุนได้ไม่น้อยกว่า 30 ราย ซึ่งจะสามารถเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจได้ไม่น้อยกว่า 10 ล้านบาท

ด้านนายอนุสรณ์ มุทราอิศ กรรมการบริหาร บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า บริษัทฯ เห็นถึงความสำคัญของสตาร์ทอัพที่มีการวางแผนทางธุรกิจที่ดี แต่ยังขาดเงินทุนสนับสนุนในการจัดตั้งธุรกิจให้เกิดขึ้น จึงร่วมมือกับ กสอ. เพื่อสนับสนุนเงินทุนให้กับคนรุ่นใหม่ที่มีความฝันและความตั้งใจที่จะดำเนินธุรกิจ ได้มีโอกาสนำเสนอแผนโครงการลงทุนเพื่อจัดตั้งธุรกิจ โดยการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อต่อยอดการทำธุรกิจให้เป็นจริง มีศักยภาพในการแข่งขัน รวมทั้งพัฒนาผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมใหม่ๆ ส่งผลดีต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ

โดยในปี 2561 นี้บริษัทฯ ได้เตรียมงบประมาณกว่า 4 ล้านบาทไว้ในส่วนของกองทุนเพื่อสนับสนุนการเริ่มต้นธุรกิจ ภายใต้ 2 แนวคิด คือ 1.Green Solution For Thailand 4.0 การออกแบบผลิตภัณฑ์ หรือนวัตกรรมด้านการบริหารจัดการพลังงาน นวัตกรรมด้านการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ด้านการบริหารจัดการของเสีย หรือด้านอุตสาหกรรมสีเขียว (Green industry) และ2.Advancing Thailand’s Industry with AI Solution การนำนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence : AI) เข้ามาใช้ในธุรกิจและสามารถนำมาใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ที่ก่อให้เกิดรูปแบบทางธุรกิจใหม่ ๆ ในอุตสาหกรรม

ทั้งนี้ ผู้สนใจส่งผลงานแนวคิดธุรกิจแผนงานโครงการลงทุนในรูปแบบ Cilp VDO ความยาวไม่เกิน 5 นาที หรือเป็น Power Point ไม่เกิน 10 หน้า ลงสมัครออนไลน์ที่ http://angelfund.dip.go.th โดยแนวคิด “Green solutions for Thailand 4.0” สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 25 กุมภาพันธ์ 2561 โดยจะประกาศผลวันที่ 2 มีนาคม 2561 และแนวคิด“Advancing Thailand’s Industry with AI solution” สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 22 เมษายน 2561 และประกาศผลวันที่ 30 เมษายน 2561

 

 

362Degree.com